POSTĘPOWANIE SANACYJNE i jego początek

Izabela Rajczyk        08 czerwca 2016        23 komentarze

POSTĘPOWANIE SANACYJNE i jego początek

Wszczęcie postępowania sanacyjnego następuje na podstawie złożonego wniosku restrukturyzacyjnego. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Zgodnie z art. 284 PrRest wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać min:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę (numer PESEL albo numer KRS);
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo albo inny majątek dłużnika;
 • wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań,
 • uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspakajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia;
 • wykaz wierzycieli z informacją, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem a jeżeli nie, to z jakiego powodu;
 • sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela,
 • wykaz wierzytelności spornych wraz ze zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu;
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny.

Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

 1. Analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 2. Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacji i związanych z nim kosztów;
 3. Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacji.

Wstępny plan restrukturyzacji w istocie ma na celu ułatwienie zarządcy przygotowanie właściwego planu restrukturyzacji – min. dlatego, że zarządca na sporządzenie takiego planu ma TYLKO 30 dni. Wstępny plan restrukturyzacji stanowi wyraz intencji dłużnika, które powinny być przez zarządcę uwzględnione, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy prawne i ekonomiczne. Pamiętać bowiem należy, że dłużnik najlepiej zna zarówno swoje przedsiębiorstwo, jak i otoczenie w jakim ono działa.

Poczytaj o centralnym rejestrze restrukturyzacji i upadłości >>

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, sąd, co do zasady rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch tygodni, chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenia rozprawy.

Wniosek restrukturyzacyjny należy złożyć do właściwego sądu restrukturyzacyjnego. Będzie to sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Właściwość miejscową sądu restrukturyzacyjnego określa art. 15 PrRes. Przepis ten stanowi, że sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właściwy (miejscowo) dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Przesłanką negatywną postępowania sanacyjnego jest  zdolność dłużnika do bieżącego zaspakajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Okoliczność ta z mocy art. 8 ust. 2 PrRest winna być przez dłużnika uprawdopodobniona.

Owo uprawdopodobnienie powinno polegać na szacunkowym określeniu przez dłużnika wielkości kosztów postępowania i zobowiązań, jakie mogą powstać w toku postępowania a następnie uprawdopodobnić, iż posiada zdolność do ich bieżącego regulowania (najlepiej załączyć do wniosku odpowiednie dokumenty tj. zestawienie kosztów i zobowiązań, jakich wystąpienia spodziewa się dłużnik w toku postępowania restrukturyzacyjnego, wyciąg z rachunku bankowego dłużnika pokazujący określoną kwotę środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania, oświadczanie inwestora zewnętrznego o zasileniu dłużnika określoną kwotą pieniężna, zestawienie faktur itd.)

Elementy dodatkowe wniosku:

 1. Powołanie konkretnej osoby do pełnienia funkcji zarządcy

Dłużnik zainteresowany powołaniem konkretnej osoby jako zarządcy uprawniony jest do złożenia stosownego wniosku. Zgodnie z art. 51 ust. 2 PrRest na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności, sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego powołuje wskazaną osobę na funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.

 1. Wniosek dłużnika o zezwolenie na wykonywanie przez niego zarządu

Na podstawie art. 288 ust. 2 PrRest sąd uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, odbiera zarząd własny dłużnikowi i wyznacza zarządcę. Jednakże na podstawie art. 288 ust. 3 PrRest, w sytuacji gdy prowadzone postępowanie sanacyjne wymaga osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym czynności zwykłego zarządu. Dłużnik zainteresowany utrzymaniem zarządu winien zawrzeć we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego stosowne żądanie i należycie je uzasadnić.

Mając powyższe na uwadze należy pamiętać, że przesłanka negatywna otwarcia postępowania sanacyjnego określona w art. 8 ust. 2 PrRest „sąd odmawia otwarcia postępowania sanacyjnego, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspakajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu” będzie najistotniejszą barierą stojącą przed dłużnikiem pragnącym skorzystać z postępowania sanacyjnego w celu ratowania swojego przedsiębiorstwa, ale równocześnie najważniejszą ochroną interesów wierzycieli. Dlatego dłużnik musi być świadomy tego, ze musi złożyć wniosek o otwarcie postępowania odpowiednio wcześnie tj. gdy jego sytuacja ekonomiczna będzie umożliwiała przynajmniej regulowanie bieżących zobowiązań.

***

Zdjęcie: Markus Spiske

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

{ 23 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Natali 19 sierpnia, 2016 o 13:57

Czy w przypadku otwartego już postępowania sanacyjnego jest możliwość wyjątkowo uregulowania należności powstałej przed postępowaniem? czy można wyjątkowo dokonać jego regulacji np. poprzez zgodę zarządcy?

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 13 września, 2016 o 12:32

Od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia lub uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu ani dłużnik, ani zarządca nie mogą wykonywać zobowiązań objętych układem (art. 252 w ust. 1 w zw. z art. 297 Prawa restrukturyzacyjnego).

Zakaz spłaty długów w tym czasie, wyrażony kategorycznie (zwrot: „spełnianie” przez dłużnika albo zarządcę świadczeń… jest niedopuszczalne), nie jest warunkowany żadnymi dodatkowymi okolicznościami i nie może być uchylony ani przez sąd, ani przez sędziego-komisarza.

Sankcją naruszenia tego zakazu będzie nieważność tej czynności jako sprzecznej z ustawą (S. Gurgul, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, K. Piasecki, Komentarz, s. 205, oraz F. Zedler, Prawo, s. 413; odmiennie M. Allerhand, Układowe, s. 53, oraz Z. Świeboda, Komentarz 1999, s. 310).

Spełnienie przez dłużnika świadczeń z wierzytelności objętych układem stanowi naruszenie obowiązków wynikających z ustawy i w związku z tym może być podstawą odebrania powierzonego dłużnikowi zarządu własnego nad majątkiem na podstawie art. 239 ust. 1 w zw. z art. 288 ust. 3 pr. restr.

Wskazać należy, że zakaz spełniania świadczeń, o którym mowa w art. 252 pr. restr., dotyczy świadczeń objętych układem. Układem objęte są wierzytelności w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania. Wyjątki wskazuje art. 151 ust. 1 pr. restr. – definiujący wyłączenia spod układu. Układem objęte są także – o ile wierzyciel wyrazi na to zgodę – wierzytelności zabezpieczone przeniesieniem własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, jak również wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, a ponadto należności ze stosunku pracy – art. 151 ust. 2 pr. restr.

Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z niewykonanych umów wzajemnych mogą i powinny być na bieżąco wykonywane po otwarciu postępowania sanacyjnego, gdy świadczenie drugiej strony jest świadczeniem niepodzielnym oraz gdy druga strona nie spełniła tego swojego niepodzielnego świadczenia przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a dłużnik spełnił swoje świadczenie tylko częściowo (art. 150 ust. 2 w zw. z art. 297 pr. restr.). W takim wypadku, oraz we wszystkich wypadkach, gdy świadczenie drugiej strony jest podzielne, w odniesieniu do części świadczonych przez tę drugą stronę po otwarciu postępowania, dłużnik ma prawo i obowiązek regulować swoje zobowiązania na bieżąco, również po otwarciu postępowania. Zobowiązanie to zapłaty za tę część świadczenia podzielnego, którą druga strona świadczyła przed otwarciem postępowania, jest objęta układem i nie może być zaspokojona po otwarciu postępowania.

Odpowiedz

Beata 20 grudnia, 2016 o 21:15

Bardzo prosze o wyjasnienie slowa : sanacyjne. Wiem co to sanacja ale postepowanie sanacyjne nie mowi mi nic. Przepraszam, ale mieszkam od lat za granica i nie znam tego zwrotu, mam z tym wielki problem. Chodzi o tlumaczenie dla zaprzyjaznionych ze mna Niemcow, ktorzy prowadza firme i kooperuja z firmami polskimi. Jedna z nich jest wlasnie w trakcie takiego postepowania. Dziekuje z gory i pozdrawiam.
Beata

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 27 grudnia, 2016 o 20:45

W postępowaniu sanacyjnym chodzi o to, aby poprawić sytuację ekonomiczną dłużnika, przywrócić zdolność do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją (czyli przymusowym ściągnięciem należności). Procedura rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Wniosek może zostać złożony przez dłużnika, kuratora dłużnika lub wierzyciela osobistego. Sąd wydając postanowienie o otwarciu postanowienia sanacyjnego odbiera zarząd własny dłużnikowi, wyznaczając zarządcę. Dłużnik w porozumieniu z wierzycielami może wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, którego zadaniem będzie zarządzanie masą sanacyjną. Postępowanie sanacyjne kończy się z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia. Wtedy też dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem, który wydaje mu zarządca.

Odpowiedz

krzysztof 2 lutego, 2017 o 14:25

Witam – a jak ma się zachować wierzyciel w postępowaniu sanacyjnym ? Czy musi zgłosić swoją wierzytelność – jeśli tak to jak, komu i kiedy ? A co jeśli dłużnik nie ujawni wierzyciela [bo o nim np. zapomni] ? I co wtedy z takim roszczeniem wierzyciela – czy musi pozwać zarządcę aby mu się nie przedawniło ?

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 22 lutego, 2017 o 16:13

Wierzyciel w postępowaniu sanacyjnym nie zgłasza wierzytelności. Zgodnie z art. 86 Pr. rest. spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym sporządza zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

Odpowiedz

grażyna 4 lipca, 2018 o 15:33

Czy mogę sprawdzić i jak, czy moja wierzytelność (obligacje korporacyjne i odsetki) znalazły się w spisie wierzytelnośći

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 22 lutego, 2019 o 11:21

Pani Grażyno, oczywiście, że może Pani sprawdzić, czy Pańska wierzytelność została uwzględniona w spisie wierzytelności. Proszę w tym temacie skontaktować się z nadzorcą sądowym (lub zarządcą) wyznaczony w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Krzysztof 16 lutego, 2017 o 19:23

Kiedy odzyskam wierzytelność od firmy objętej postępowaniem sanacyjnym, i jak można zabezpieczyć taką wierzytelność
Pozdrawiam

Odpowiedz

andrzej 22 kwietnia, 2017 o 17:26

Czy w trakcie prowadzonego postępowania sanacyjnego Komisarz zarządza spółką tj czy powinien płacić wierzycielom na podstawie obowiązujących umów bieżące płatności np. z tytułu umowy zawartej 5 lat temu na wykonywanie zarządu nieruchomością miesięczne płatności wynoszą 5 tyś zł a postępowanie było otwarte 2 miesiące temu i czy to powinno być płacone przelewem na konto.

Odpowiedz

Dominik 26 kwietnia, 2017 o 15:31

Bardzo proszę Panią Mecenas o następującą poradę: zajmuję się sprzedażą energii gdzie prowizja jest wypłacana w momencie sprzedazy w oparciu o deklarowany przez klienta roczny wolumen („zaliczkowo”), a następnie jest korygowana na + lub – w oparciu o rzeczywiste zużycie po wykonaniu Umowy. Dostawca energii dla którego prowadzę sprzedaż ogłosił w sierpniu ubiegłego roku postępowanie sanacyjne. Przed datą ustanowienia postępowania miał uregulowane ze mną wszystkie wierzytelności/prowizje „zaliczkowe” wynikające z wolumenów deklarowanych przez Klientów na rok 2016. Po wykonaniu umów za rok 2016 tj. otrzymałem w marcu br. zestawienie nadwyżek zużycia energii w roku 2016 przez moich Klientów z kwotą prowizji dla mnie do wypłaty. Wystawiłem fakturę z tego tytułu i wtedy Dostawca poinformował mnie (po terminie płatności faktury), że wierzytelność nie zostanie uregulowana przez niego przed końcem postępowania sanacyjnego. Proszę o poradę czy zgodnie z moją interpretacją naliczona dodatkowa wierzytelność/prowizja w marcu 2017 za większe zużycia energii przez Klientów, których Umowy pomimo, że były zawarte przed wejściem postępowania sanacyjnego, jest odrębną wierzytelnością, która nie wpada do tzw. masy sanacyjnej i powinna mi zostać wypłacona tak jak inne wierzytelności, które były regulowane pomimo toczenia się postępowania? Z wystawionej z tego tytułu faktury musiałem zapłacić podatek dochodowy oraz odprowadzić VAT. Dostawca energii zaksięgował sobie moją fakturę w koszty i nie poczuwa się do płatności przed końcem postępowania sanacyjnego, którego też nie jest w stanie precyzyjnie określić.

Odpowiedz

Roksana 8 sierpnia, 2017 o 17:54

Dzień dobry,
czy dłużnik ma prawo spłacać zobowiązania powstałe przed dniem otwarcia postępowania układowego – po otwarciu postępowania układowego? (Raty kredytu?)
Czy jest to sprzeczne z przepisami prawa tak jak w przypadku postępowania sanacyjnego?

Uprzejmie dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Katarzyna 10 października, 2017 o 14:34

Dzień dobry

Czy wierzyciel ma prawo skierować na drogę postępowania sądowego, a następnie do egzekucji komorniczej należności powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego? W jaki sposób można wyegzekwować dług, powstały w wyniku prowadzenia działalności już po otwarciu postępowania sanacyjnego?

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 17 października, 2017 o 11:50

Dzień dobry, zgodnie z art. 310 ustawy prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. z dnia 12 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowania sądowego w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Jeżeli można dochodzić wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności to tym bardziej jest możliwość dochodzenia w postępowaniu sądowym pozostałych wierzytelności, które nie są objęte spisem wierzytelności. Ponadto w przypadku wszczęcia postępowania sądowego po otwarciu postępowania sanacyjnego (należy pamiętać, że wszczyna się je przeciwko zarządcy masy sanacyjnej) jedyną konsekwencją może być obowiązek poniesienia przez wierzyciela kosztów wygranego procesu jeśli brak był przeszkód w umieszczeniu wierzytelności w całości w spisie wierzytelności. Konsekwencja ta nie ma zastosowania w omawianym przypadku z racji, iż istniała przeszkoda w umieszczeniu wierzytelności w spisie wierzytelności, ponieważ w momencie sporządzania spisu wierzytelność jeszcze nie istniała.

Odpowiedz

abc 5 marca, 2018 o 12:32

Rozumiem iż nawet jeśli dług powstał po otwarciu postępowania sanacyjnego i wierzyciel skierował sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego i na tą okoliczność uzyskał tytuł wykonawczy to i tak tego nie wyegzekwuje od dłużnika na drodze egzekucyjnej? ten dług zostanie umieszczony w spisie wierzytelności?

mając powyższe na uwadze należy uciekać od firmy która otworzyła postępowania sanacyjne, przestanie płacić fv czy czynsz i nic się nie zrobi). lepiej sprzedać towar czy zawrzeć umowę najmu z innym podmiotem (bezpiecznym).

Odpowiedz

Natalia 12 lutego, 2018 o 15:00

Czy postępowanie sanacyjne powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczeń wierzycieli? Jeżeli tak to w jakim momencie? A jeżeli nie to czy można ubiegać się o zaspokojenie roszczenia na drodze sądowej?

Odpowiedz

Weronika 8 marca, 2018 o 17:35

Witam,
Jak długo może trwać uprawomocnienie wyroku o umorzenie postępowania sanacyjnego?

Odpowiedz

Tomasz 16 kwietnia, 2018 o 20:09

Czy postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu automatycznie spowoduje za odsetki od zaległości podatkowych ulegają umorzeniu, czy też konieczny jest wniosek dłużnika i decyzja organu podatkowego w tej sprawie? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Magda 3 sierpnia, 2018 o 09:53

Witam,
chciałabym się dowiedzieć jak wyglądają prawa pracowników, którzy nadal pozostają zatrudnieni w przedsiębiorstwie objętym postępowaniem sanacyjnym (ich dział czy stanowiska nie zostały objęte redukcją zatrudnienia)? Czy to pracodawca wypłaca wynagrodzenie czy też FGŚP?

Odpowiedz

mirek 8 października, 2018 o 18:31

witam, czy gdy sąd wydał postanowienie o otwarciu restrukturyzacji to bank lub parabank może wypowiedzieć mi umowę kredytu? czy tez od kiedy nie mogą wypowiedzieć mi kredytu? co jest terminem otwarcia – czy wydanie postanowienia czy jego doreczenie do banku?

Odpowiedz

Zbigniew 20 stycznia, 2019 o 17:22

Dzień dobry.
Sad otworzył postępowanie sanacyjne,odebrał dłużnikowi zarząd własny nad całością przedsiębiorstw i wyznaczył zarządce oraz zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu tj. prowadzenia spraw spółki do kwoty 25000,00 w zakresie pojedynczej czynności.
Zostało otwarte nowe konto sanacyjne , prowadzę aptekę , towar kupuje za gotówkę , gotówkę nie wpłacam do banku – wpłacam kierowcy który przywiózł towar, należności refundacja z NFZ zdrowia wpływa jeszcze na stare konto. Czy zarządca mógł zamknąć rachunek należności refundacja są zwracane. Dochodzi do paraliżu.

Odpowiedz

Artur 9 marca, 2020 o 11:05

Witam serdecznie,

Czy składający wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego może do momentu podjęcia decyzji przez Sąd otwarciu, zarządzać majątkiem i np. regulować należności?

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 9 marca, 2020 o 11:55

Tak, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, Izabela Rajczyk

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem i.rajczyk@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: