UKŁAD CZĘŚCIOWY w prawie restrukturyzacyjnym

Izabela Rajczyk        10 grudnia 2015        Komentarze (0)

Kolejną nowością wprowadzoną przez Prawo restrukturyzacyjne jest układ częściowy.

Dla skutecznej restrukturyzacji firmy nie zawsze konieczne jest zawarcie układu ze wszystkimi wierzycielami. Niekiedy wystarczy porozumienie z największymi. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, które wprawdzie posiadają wielu wierzycieli, ale wystarczające dla kontynuacji działalności i płynnego regulowania zobowiązań jest osiągniecie porozumienia z największymi wierzycielami. Zazwyczaj są to podmioty finansujące dłużnika lub główni dostawcy. W takiej sytuacji nie ma potrzeby angażowania w postępowanie wszystkich wierzycieli, skoro dłużnik przewiduje, że w wyniku zawarcia układu tylko z niektórymi grupami wierzycieli będzie mógł zaspokoić pozostałych w stu procentach.

Dotychczasowe przepisy postępowania układowego miały charakter zero-jedynkowy – albo dłużnik zawierał układ ze wszystkimi dłużnikami albo nie zawierał go wcale, co w praktyce oznaczało jego likwidację.Wydaje się, że instytucja układu częściowego ma temu zapobiec, gdyż pozwala na uzyskanie porozumienia tylko ze strategicznymi wierzycielami, bez potrzeby angażowania wszystkich wierzycieli.

Z nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego wynika, że układ częściowy będzie możliwy do wdrożenia jedynie w ramach postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego.

Wprowadzenie instytucji układu częściowego należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego, jako świadomy wyraz dążenia do realizacji idei nowego startu. W mojej opinii instytucja ta, stanowi przykład praktycznego podejścia ustawodawcy do nowo tworzonych rozwiązań prawnych w zakresie restrukturyzacji – daje bowiem realną szansę na przywrócenie dłużnika do rynkowej rywalizacji, bez konieczności angażowania do tego wszystkich jego wierzycieli.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: