RESTRUKTURYZACJA zamiast upadłości

Izabela Rajczyk        09 stycznia 2016        17 komentarzy

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii prawnych poruszonych przez ustawę restrukturyzacyjną.

Procedury restrukturyzacyjne

Nowe przepisy są wyrazem krytycznego spojrzenia na dotychczas obowiązujące w polskim porządku prawnym zasady i procedury wdrażane wobec podmiotów, które znalazły sie w tarapatach finansowych. Przede wszystkim zmienia się filozofia postępowania wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Miejsce dotychczasowej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze zajmą dwa odrębne akty prawne: prawo restrukturyzacyjne i prawa upadłościowe (priorytety to naprawa i oddłużenie).

Ustawodawca na pierwszy plan wysuwa politykę nowej szansy poprzez wprowadzenie do systemu prawnego wachlarza procedur naprawczo – oddłużeniowych (cztery procedury restrukturyzacyjne) tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę optymalną do swojej sytuacji.

Restrukturyzacja firmy przed jej upadłością

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 roku Prawo restrukturyzacyjne ustanawia zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji przed likwidacją. Wskazuje, że w przypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny.

Nowe prawo restrukturyzacyjne będzie stanowiło swoisty „parasol ochronny” przed toczącymi się egzekucjami komorniczymi (ochrona przed komornikami). Cel takiego rozwiązania jest prosty: umożliwienie dłużnikowi wynegocjowanie ze swoimi kontrahentami optymalnego układu/porozumienia w warunkach spokoju przy niezakłóconym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Swoistą nowością ustawy jest instytucja układu częściowego. Dla skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie zawsze konieczne jest zawarcie układu ze wszystkimi wierzycielami. Niekiedy wystarczy porozumienie z największymi.

RESTRUKTURYZACJA zamiast upadłości

Pomoc publiczna dla restrukturyzowanej firmy

Prawo restrukturyzacyjne zawiera także przepisy dające możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę pomocy publicznej. Pomoc publiczna może zostać przyznawana na cele związane z planem restrukturyzacyjnym. Uzyskanie pomocy zwiększy przedsiębiorcy szanse na powrót do rynkowej rywalizacji ale uzyskanie pomocy nie będzie łatwe.

Poczytaj o restrukturyzacji w kontekście podatku dochodowego >>

Na uwagę zasługuje zmiana definicji niewypłacalności. Umożliwi ona przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na przejściowe problemy przedsiębiorstwa dzięki odejściu od nierealistycznego kryterium dwóch niezapłaconych w terminie faktur jako podstawy do ogłoszenia upadłości. Dzięki odsunięciu widma upadłości przedsiębiorcy powinni odważniej i wcześniej przystępować do restrukturyzacji, do czego dodatkową zachętą będzie także oddzielnie tych procedur.

Syndyk i doradca restrukturyzacyjny

Ewolucja prawa upadłościowego musiała dotknąć również syndyka, który w prawie restrukturyzacyjnym stanie się doradcą restrukturyzacyjnym. Nie będzie to tylko zmiana nazwy, gdyż o powierzeniu danej osobie funkcji nie będzie decydował już wyłącznie sąd, ale przede wszystkim wierzyciele i dłużnicy, gdyż to oni wielokrotnie będą wskazywali osoby do pełnia funkcji w konkretnym postępowaniu.

Doradca będzie kontrolował działalność dłużnika, wspomagał proces negocjacji i zawierania układu, a następnie jego realizacji.

Poczytaj o tym, kim jest Syndyk i czym się zajmuje >>

Rejestr Restrukturyzacji

Dobrym pomysłem jest powołanie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wykaz syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, biegłych a także wzory pism i formularzy, wymaganych w trakcie postępowania. Zadaniem Centralnego Rejestru będzie zatem scentralizowanie informacji o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.  Planowany termin uruchomienia to luty 2018 r.

Podsumowując, ustawa Prawo restrukturyzacyjne to szansa aktywnej postawy przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych, z którymi praktycznie każdy przedsiębiorca ma do czynienia co kilka lat. Ważnym jest tylko, aby ze wsparcia korzystały firmy z zadyszką, a nie w stanie śmierci klinicznej.

Przeczytaj także:
1. Czy prawo restrukturyzacyjne zapewnia ochronę przed komornikiem?
2. Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?
3. Koronawirusa a stan niewypłacalności?

***

Posłuchaj także poniżej, czym różni się prawo upadłość od restrukturyzacji. Jest to wypowiedź pana mecenasa Bartosza Sierakowskiego z kancelarii prawnej Zimmerman i Wspólnicy.

***

Zdjęcie: Helloquence

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

{ 17 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jerzy 18 lutego, 2016 o 11:19

Kolejny cios dla wierzycieli. Jestem już w 100% przekonany że państwo, sądy i tzw „sprawiedliwość” w Polsce nie istnieje. Od 4 miesięcy dochodzę wierzytelności od spółki z o.o. która wyemitowała obligacje na GPW i ich nie wykupiła. Żadna instytucja z KNF czy giełdą włącznie nawet nie kiwnęła palcem w obronie obligatariuszy, którzy są pokrzywdzeni. Sprawa prosta jak konstrukcja cepu a sąd cywilny dotąd nie wydał nakazu w mojej sprawie cywilnej w postępowaniu upominawczym. Ale za to inny sąd w Katowicach Wschód w styczniu 2016r przez 5 dni rozpoznał i wydał postanowienie na wniosek mojego dłużnika o „otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego”. Z tego co mi powiedział prawnik mogę się właściwie pożegnać z myślą o odzyskaniu pieniędzy ze zwrotem kosztów postępowania sądowego włącznie bo właśnie weszło w życie kolejne prawo chroniące aferzystów, cwaniaków i złodziei pod nazwą „restrukturyzacja”

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 22 lutego, 2016 o 20:55

Prawo restrukturyzacyjne nakłada na sąd restrukturyzacyjny obowiązek rozpoznania wniosku w określonym czasie. I tak, w przypadku postępowania układowego i sanacyjnego termin ten wynosi dwa tygodnie (art. 270 i 288 p.r.), w przypadku przyspieszonego postępowania układowego jeden tydzień (art. 232 p.r.). Sąd restrukturyzacyjny jest zobowiązany rozpoznać sprawę we wskazanym czasie. Takiego obowiązku żaden przepis prawa nie nakłada na sąd cywilny rozpoznający sprawę o zapłatę.
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przez wierzycieli dłużnika. W zależności od wszczętego postępowania Pańska wierzytelność (o ile jest zasadna) może zostać ujęta w spisie wierzytelności i zaspokajana na podstawie przyjętego układu lub planu restrukturyzacyjnego. Wprawdzie układ może przewidywać restrukturyzację zobowiązań dłużnika, np. poprzez odroczenie terminu wykonania, rozłożenie spłaty na raty czy zmniejszenie wysokości, to jednak odzyskanie wierzytelności jest możliwe. Od kondycji finansowej dłużnika będzie zależało w jakiej wysokości to nastąpi.

Odpowiedz

Marzena 13 kwietnia, 2017 o 09:46

Najpewniej byly to obligacje niezabezpieczone. Cóż tak bywa, wyzsze odsetki, wyzsze ryzyko.
A to ze jeden wierzyciel nie zostal zaspokojony wczesniej to akurat ok.
Inna sprawa ze sądy tez powinny miec jakis termin (mozliwie krotki) na rozpoznanie spraw egzekucyjnych

Odpowiedz

Jarek 26 stycznia, 2017 o 11:51

Czy może Pani podpowiedzieć jakie skutki dla wierzyciela ma uchylenie układu na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego ? czy wówczas następuje zmiana postępowania układowego na likwidacyjne? jakie kroki powinien podjąć wierzyciel, aby odzyskać swoją należność?

pozdrawiam

Odpowiedz

Rafał 26 stycznia, 2017 o 17:12

Witam,
Mam pytanie co się dzieje z należnościami przysługującymi wierzycielowi zabezpieczonymi przez komornika.
Chodzi o sytuację kiedy wierzyciel uzyskał wyrok i nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zostały zabezpieczone środki pieniężne u komornika, dłużnik złożył sprzeciw do wyroku sądu pierwszej instancji a następnie wystąpił o restrukturyzację. Sad drugiej instancji podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i nadał klauzulę wykonalności temu wyrokowi. Postępowanie restrukturyzacyjne toczy się nadal i co z środkami zabezpieczonymi u komornika czy może je wypłacić wierzycielowi z racji tego że był nie prawomocny wyrok przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego i uprawomocnił się w trakcie restrukturyzacji.

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 8 lutego, 2017 o 11:36

Witam serdecznie, w Pana przypadku znaczenie będzie miało o którym konkretnie postępowaniu restrukturyzacyjnym myślimy, ponieważ:
przez otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi do zawieszenia egzekucji i zabezpieczeń, jednakże przepisy nie nakazują organowi egzekucyjnemu przekazania dotychczas uzyskanej sumy pieniężnej na poczet masy układowej. Tym samym wierzyciel, w tym postępowaniu ma możliwość uzyskania dotychczas zajętych środków pieniężnych.

W przypadku wszczęcie przez dłużnika postępowania układowego lub sanacyjnego, zawieszeniu podlegają wszystkie postępowania egzekucyjne a także zabezpieczenia, a komornik ma obowiązek przekazać wszystkie niewydane środki pieniężne na poczet masy układowej lub masy sanacyjnej, o czym stanowią przepisy art. 278 ust. 1 i 312 ust. 1 i 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Odpowiedz

Marzena 13 kwietnia, 2017 o 09:03

Jaki sens mają zabezpieczenia np. wpis do rejestru zastawow skoro postepowanie restrukturyzacyjne znosi zabezpieczenia?
Chyba jednak nie taki wpis i nie hipotekę?
A jedynie znosi tytuly egzekucyjne?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna 13 lipca, 2017 o 08:04

Witam

Mam pytanie dotyczące odsetek. Jeżeli wobec dłużnika toczy się postępowanie układowe, to czy dłużnik po otwarciu takiego postępowania winien regulować bieżące zobowiązania terminowo? Czy w przypadku opóźnień w płatnościach naliczone odsetki ustawowe dłużnik jest zobowiązany regulować, czy też prawo restrukturyzacyjne daje „furtkę” do uchylania się od tych płatności?

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 10 listopada, 2017 o 13:35

Celem prowadzenia postępowania układowego, zgodnie z art. 3 ustawy prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. z dnia 12 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) jest możliwość przeprowadzenia efektywnej restrukturyzacji dłużnika do czego potrzebne jest jego prawidłowe funkcjonowanie w obrocie gospodarczym, a zatem nie tylko umożliwienie zawarcia i zrealizowania układu ale także możliwość zaspokajania bieżących zobowiązań.
W toku postępowania układowego sporządza się spis wierzytelności. Zgodnie z art. 76 ustawy pr. rest. wierzytelności powstałe w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i później nie są objęte układem i powinny być zaspokajane na bieżąco w toku postępowania oraz po jego zakończeniu. Wyjątek stanowią odsetki od wierzytelności układowych, czyli tych, które umieszczone zostały w spisie wierzytelności. Te bowiem odsetki są objęte układem i nie zaspokaja się ich na bieżąco w trakcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
Natomiast w przypadku nieterminowego spełnienia zobowiązania w toku prowadzonej działalności gospodarczej po otwarciu postępowania układowego, wierzyciel może ubiegać się również o odsetki od należności głównej. Ponadto zgodnie z art. 276 ustawy pr. rest. otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowania sądowego w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności, a tym bardziej dochodzenia w postępowaniu sądowym pozostałych wierzytelności, które nie są objęte spisem wierzytelności, w tym powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Na rzecz wierzyciela może więc zostać wydany tytuł wykonawczy wraz z zasądzonymi odsetkami. Jedynym ograniczeniem wierzyciela jest fakt, że nie może prowadzić egzekucji w trakcie postępowania układowego.

Odpowiedz

Marzena 15 września, 2017 o 15:17

Prosze o interpretacje co w sytuacji jesli spolka zlozy wniosek o postepowanie ukladowe a ma w swoich srodkach trwalych nieruchomosc nan ktorej jest hipoteka i wyrok paulianki (przegrany); czy wowczas komornik moze zlicytowac ta ziemie czy musi czekac do zakonczenia postepowania ukladowego ?
kiedy wowczas trzeba zlozyc wniosek o postepowanie ukladowe? przed licytacja?
dziekuje

Odpowiedz

Marzena 15 września, 2017 o 15:17

Prosze o interpretacje co w sytuacji jesli spolka zlozy wniosek o post. ukladowe a ma w swoich srodkach trwalych nieruchomosc nan ktorej jest hipoteka i wyrok paulianki (przegrany); czy wowczas komornik moze zlicytowac ta ziemie czy musi czekac do zakonczenia postepowania ukladowego ?
kiedy wowczas trzeba zlozyc wniosek o postepowanie ukladowe? przed licytacja?
dziekuje

Odpowiedz

marta 26 listopada, 2017 o 13:19

Witam, nie dostałam wypłaty wynagrodzenia za ok 3 miesiące i mój szef tłumaczy się restrukturyzacja… jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. …
aktualnie jestem na wychowawczym.
zaległe wypłaty to lipiec sierpień i wrzesień. … z tego co wiem to wtedy spółka nie była jeszcze w trakcie restrukturyzacji. Podałam firmę do pipu i czekam, ale nie wiem czy się doczekam

Odpowiedz

Czesław 26 grudnia, 2017 o 10:31

W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego jakie zadanie będzie miała po takim otwarciu Rada Nadzorcza, oraz w jakiej formie członkowie Rady Nadzorczej mogą domagać się wypłaty zaległego wynagrodzenia, które nie było im wypłacane przez sześć miesięcy w ciągu ostatniego roku?

Odpowiedz

Mirek 26 stycznia, 2018 o 18:42

Witam

Ile może trwać tak zwana restrukturyzacja spółki z.o.o. ?” i czy jest możliwość sprawdzenia gdzieś w KRS na jaki okres jest przewidziana znająć NIP i KRS ?

Odpowiedz

Eryk 4 maja, 2018 o 14:18

Czy w momencie rozpoczecia postepowania restrukturyzacyjnego sąd moze wydac klauzule wykonalnosci ?

Odpowiedz

Paweł 19 marca, 2019 o 17:58

Jedna z większych firm działająca w sektorze ciągników rolniczych była nam dłużna sporo pieniędzy. Wygraliśmy sprawę sądową, a 3 dni później zgłosili oni do Sądu wniosek o restrukturyzację. Nie zdażyliśmy tych pieniędzy przed ich zgłoszeniem odzyskać. Czy obecnie jest jakaś szansa jak są w tej restrukturyzacji wykorzystać ten wyrok sądowy i jakoś szybciej ściągnąć od nich pieniądze ?

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 20 marca, 2019 o 08:44

Panie Pawle, do czasu wydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego możecie Państwa działać w zakresie odzyskania swoich środków. Dopiero wydanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego zawiesza ewentualne postępowanie egzekucyjne. Z Pana wypowiedzi wynika, że otwarcia jeszcze nie nastąpiło także nie wiadomo czy nastąpi … sąd może ale nie musi otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, zależy od przesłanek.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem i.rajczyk@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: