Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS

Izabela Rajczyk        02 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Wczoraj, tj, 1  kwietnia 2020 roku weszła w życie specustawa zwana tarczą antykryzysową (czyli ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa Covid-19). Tarcza antykryzysowa obejmuje rozwiązania prawne mające zminimalizować skutki kryzysu wywołane pandemią koronawirusa.

Na jaką pomoc mogą liczyć pracodawcy? W tym i kolejnych wpisach postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Samozatrudniona kobieta liczy pomoc dla swojej firmy

Chyba najdalej idącą pomocą przewidzianą przez tarczę antykryzysową jest zwolnienie z opłacania składek ZUS przez okres trzech miesięcy. Beneficjentami tej pomocy będą głównie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

Warto wiedzieć, że chodzi tutaj również o zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych. Dlatego dziś krótko i bardzo konkretnie bo na temat pomocy dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień z opłacania składek ZUS.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla samozatrudninych

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Od 1 marca do 31 maja nie będziesz musiał więc opłacać składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.

Aby na 3 miesiące uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, złóż wniosek RDZ.

Wniosek możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną: przez PUE ZUS lub przez gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS (wniosek wrzuć do skrzynki na dokumenty, nie musisz kontaktować z się pracownikiem placówki).

Zwolnienie dotyczy wszystkich składek ZUS (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych) należnych za okres od 01 marca do 31 maja 2020 roku.

Zwolnienie dotyczy osób prowadzących działalność pozarolniczą i wykonujących ją przed 1 lutego 2020 r., opłacających składki na własne ubezpieczenia oraz osób z nimi współpracujących.

Osoba prowadząca działalność to, wg art. 8 ust. 6 ustawy o sus, co do zasady:

 • osoba prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (wpis do CEIDG)
 • twórca i artysta, osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu,
 • wspólnik spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunkiem zwolnienia ze składek jest nieprzekroczenie – w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek – kwoty przychodu w wysokości 15.681,00 zł oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowych (lub imiennych raportów miesięcznych należnych) za wnioskowany okres, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga – zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru – czyli „standardowa” dla większości, comiesięczna wysokość. Niestety – nie wiemy jeszcze jak to będzie z przedsiębiorcami opłacającymi składki w wyższej wysokości (od podstawy wyższej niż najniższa). Jeśli pojawi się jakiekolwiek wyjaśnienie ZUS dotyczące takich przedsiębiorców – natychmiast o nim poinformujemy.

Nie poniesiesz żadnych kosztów, a zaoszczędzisz na składkach ZUS przez 3 miesiące. Także warto skorzystać.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla mikroprzedsiębiorców (do 9 pracowników)

Jeśli prowadzisz firmę, w której zatrudniasz maksymalnie 9 osób, możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Od 1 marca do 31 maja nie będziesz musiał więc opłacać składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. Wystarczy, że złożysz wniosek.

Zwolnienie dotyczy płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. (uwaga! nie dotyczy to tylko pracowników, chodzi o „ubezpieczonych”!!! – czyli liczymy też właścicieli firm i wykonujących pracę na podstawie innej umowy np. zlecenia).

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą można objąć zwolnienie.

Brak jest też jakichkolwiek dodatkowych kryteriów udzielenia pomocy, takich jak np. wysokość wynagrodzenia, wysokość przychodów firmy. Warunkiem jest jedynie zgłoszenie do ZUS mniej niż 10 ubezpieczonych na ostatni dzień lutego 2020 roku.

Żeby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć wniosek RDZ. Termin złożenia wniosku upływa 30 czerwca 2020 roku, czyli nie musisz składać wniosku przed terminem zapłaty ZUS.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 9 pracowników, nie może skorzystać z w/w zwolnienia. W takim przypadku, może jedynie wnioskować o odroczenie obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od lutego do kwietnia 2020 o trzy miesiące według uproszczonej aktualnie formuły. We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia COVID-19 wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorcy i na brak możliwości opłacenia w terminie w/w należności.

Przeczytaj także:

1. Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?
2. Koronawirusa a stan niewypłacalności?

Zdjęcie: bruce mars

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Koronawirus a stan niewypłacalności?

Izabela Rajczyk        01 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca w sytuacji całkowitej utraty płynności finansowej?

W sytuacji, kiedy działania restrukturyzacyjne nie maja już żadnego sensu a dłużnik utracił płynność finansową na trwałe – wówczas należy złożyć wniosek o upadłość likwidacyjną przedsiębiorcy. W tym przypadku musi zostać spełniona jedna z poniższych przesłanek:

 • przesłanka płynnościowa, w myśl której dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
 • przesłanka bilansowa (majątkowa), zgodnie z którą dłużnik jest niewypłacalny wtedy gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczające dwadzieścia cztery miesiące.

Patrząc przez pryzmat wpływu skutków epidemii koronawirusa na kondycję finansową przedsiębiorstwa, szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszą z przedstawionych przesłanek niewypłacalności (przesłankę płynnościową). By zaistniała przesłanka bilansowa, wymagane jest, by stan przewyżki zobowiązań nad zobowiązaniami utrzymywał się przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy, a zatem trudno obecnie mówić, że powstanie takiej przesłanki w danym przedsiębiorstwie jest następstwem panującej epidemii.

Z uwagi na panującą epidemie koronawirusa, jak należy określić termin identyfikujący powstanie stanu niewypłacalności?

W tym zakresie pomocne może być wprowadzone do ustawy – Prawo upadłościowego domniemanie prawne. Zgodnie z tym domniemaniem przyjmuje się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Termin ten liczy się od daty, kiedy najstarsze z niezapłaconych zobowiązań stało się wymagalne. Wówczas też rozpoczyna się bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W jakim terminie należy zgłosić wniosek upadłościowy?

Aktualnie termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi trzydzieści dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, a więc od dnia powstania stanu niewypłacalności. (ale Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt specustawy dotyczące chociażby wydłużania tego terminu do trzech miesięcy, liczonych od dnia odwołania stanu epidemii ).

Kto powinien złożyć wniosek o upadłość?  

W przypadku powstania stanu niewypłacalności, dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jest to zatem nie tylko jego uprawnienie, ale również obowiązek, którego zaniedbanie może wiązać się z bardzo surowymi konsekwencjami, zarówno cywilnymi, jak i karnymi.

Mówiąc o obowiązku dłużnika, ciąży on w szczególności na:

 1. osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 2. w przypadku spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – na każdym ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki,
 3. w przypadku osób prawnych (w tym: spółek kapitałowych) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami,
 4. w przypadku osób prawnych, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – na każdym z likwidatorów, w przypadku osób prawnych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – na ustanowionym kuratorze.

Obok obowiązku dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosek może złożyć także każdy z wierzycieli osobistych dłużnika. Z punktu widzenia wierzyciela zgłoszenie wniosku jest tylko uprawnieniem, z którego może skorzystać całkowicie dowolnie, według własnego uznania.

Czy to, że niewypłacalność wywołały problemy wynikające z panującej epidemii koronawirusa zwalnia z obowiązku złożenia wniosku upadłościowego?

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który jest niewypłacalny. Stan niewypłacalności ma charakter obiektywny i taka też musi być jego ocena. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd bada tylko to, czy podmiot objęty wnioskiem spełnia przesłanki do jej ogłoszenia czy też nie.

Przyczyny, które doprowadziły do powstania stanu niewypłacalności oraz złożenia wniosku są w tym zakresie nieistotne. Oznacza to, że dla powstania obowiązku złożenia wniosku upadłościowego bez znaczenia są nie tylko takie okoliczności jak relacje dłużnika z wierzycielami, ale także to czy niewypłacalność jest skutkiem nieprawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem, wrogich działań konkurencji, czy też wynikiem niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, jak np. wybuch epidemii koronawirusa oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.

Tego rodzaju okoliczności będą miały natomiast znaczenie na gruncie postępowań restrukturyzacyjnych, w tym znaczeniu, że będą uwidaczniane we wstępnych oraz właściwych planach restrukturyzacyjnych jako jedna z albo nawet główna przyczyna trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika.

Biorąc pod uwagę spodziewane skutki epidemii dla gospodarki całego naszego kraju można zakładać, że rozpoznając wnioski restrukturyzacyjne sądy będą wykazywały się zrozumieniem dla sytuacji dłużnika, a przez to dawały szansę na ratunek, otwierając wnioskowane postępowania.

W żadnym razie nie oznacza to, że ze złożeniem takich wniosków można zwlekać, gdyż zrozumienie dla dłużnika to jedno, natomiast kluczową sprawą pozostaje wymóg, aby wniosek był złożony w czasie, w którym na ratunek nie jest za późno.

***

Przeczytaj też:
1. 
Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca?
2. Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS
3. Tarcza antykryzysowa – POŻYCZKA (bezzwrotna?) dla mikroprzedsiębiorców

Zdjęcie: Adeolu Eletu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?

Izabela Rajczyk        31 marca 2020        Komentarze (0)

Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca - negocjacjeO tym, że polską gospodarkę czekają trudne czasy, chyba już wszyscy wiemy. Wirus COVID – 19 powszechnie nazwany koronawirusem rozpowszechnił się do tej pory w ponad 110 krajach, z którego wiele odnotowuje gwałtowny wzrost liczby nowych infekcji. Oprócz wpływu na zdrowie i życie ludzi koronawirus wywołuje również poważne skutki gospodarcze.

Sytuacja z tygodnia na tydzień jest coraz gorsza dlatego większość przedsiębiorców w Polsce zadaje sobie dziś pytanie, jak przetrwać kryzys i zachować płynność finansową. Oczywiście, największe problemy będą dotyczyć tych firm, które już wcześniej zmagały się z zatorami płatniczymi, a sytuacja związana z koronawirusem jedynie pogłębi ten stan.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej nieuchronnie doprowadzą do pogorszenia się kondycji finansowo – ekonomicznej większości przedsiębiorców, co oznacza, że wiele z nich w krótkim czasie znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji.

Co zrobić gdy pojawi się kryzys?

Racjonalne zarządzane przedsiębiorstwo powinno w swoich założeniach uwzględniać również możliwość nadejścia kryzysu. Jeżeli nie zostało to jeszcze wykonane to podstawowym  zadaniem, jest poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu określenia ryzyka oraz oceny aktualnej sytuacji.

Zweryfikowany powinien zostać poziom kosztów jak i oczekiwanych przychodów, wartość zobowiązań oraz należności. Skontrolowanie umowy z kontrahentami nie tylko pod względem możliwości ich realizacji ale również ryzyk i kosztów związanych z niewywiązaniem się z kontraktu przez którąś ze stron.

Po wykonaniu czynności weryfikacyjnych i ustaleniu rzeczywistej sytuacji biznesu należy niezwłocznie przystąpić do próby renegocjacji umów i ustalenia zaktualizowanych do bieżącej sytuacji warunków współpracy z kontrahentami. Przedsiębiorcy powinni reagować na bieżąco poprzez wzajemne ustępstwa, które umożliwią wszystkim przetrwanie sytuacji kryzysowej.

Jeżeli te działania nie wystarczą co dalej?

Jeżeli pomimo podjętych działań zachodzi sytuacja zagrożenia niewypłacalnością lub już jest stan niewypłacalności to przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, które zabezpieczy menedżerów spółek kapitałowych przed osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Restrukturyzacja może przebiegać według następujących scenariuszy:

Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne – postępowanie, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Jest prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 %.  Więcej na ten temat: PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – prawo restrukturyzacyjne

Postępowanie układowe  – pozwala na zatwierdzenie układu po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, jak również, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15%. zobacz także: Prawo restrukturyzacyjne – POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Postępowanie sanacyjne – ma szczególny charakter z uwagi na szerszy niż w innych postępowaniach katalog dostępnych środków restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Ma ono pozwolić na kompleksowe przekształcenie firmy w sprawny i wydajny podmiot gospodarczy.

Umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Jest to postępowanie najbardziej sformalizowane i rygorystyczne. W tym postępowaniu sąd może pozbawić przedsiębiorstwa prawa do wykonywania zarządu. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj”

Jakie są szanse na skuteczną restrukturyzację?

Prawdopodobieństwo przeprowadzenia skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego jest o wiele większe, gdy podmiot jest jeszcze zdolny do regulowania swoich zobowiązań, niż gdy znajduje się już w stanie niewypłacalności. Wybór konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego zależy od indywidualnej sytuacji danego podmiotu i jego faktycznych potrzeb.

Legitymację do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego ma co do zasady dłużnik. Wyjątek stanowi możliwość złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez wierzyciela osobistego.

Zasada pierwszeństwa postępowania restrukturyzacyjnego przed upadłościowym (występująca w prawie upadłościowym) może uchronić przedsiębiorstwo przed skutkami złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela albowiem w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego, sąd w pierwszej kolejności zobligowany jest do rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego.

Dlaczego ważny jest czas?

W tym kontekście istotna jest również szybkość podejmowania decyzji przez przedsiębiorców. Rzeczywista utrata płynności w warunkach gwałtownie zmniejszających się źródeł dopływu dodatkowej gotówki w praktyce doprowadzi do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub uchylenia układu, a w konsekwencji do upadłości.

Dlatego, biorąc powyższe pod uwagę, zachęcam wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, do kontaktu ze mną, celem dokonania wstępnej analizy sytuacji gospodarczej Państwa firmy.

zobacz także: Epidemia koronowirusa a stan niewypłacalności?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Wniosek o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego – wzór

Izabela Rajczyk        17 grudnia 2019        Komentarze (0)

Wobec wszystkich niejasności związanych z wnioskiem o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego, postanowiłam wyjść naprzeciw wielu osobom, które zastanawiają się jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony wniosek o wydzielenie kwoty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

O zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego przeczytasz tutaj:
http://restrukturyzacja.biz/zaspokojenie-potrzeb-mieszkaniowych-upadlego/

Poniżej przedstawiam Państwu wzór takiego wniosku, który zdecydowanie ułatwi uzyskanie takiej kwoty upadłym, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika. A w razie wątpliwości serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu.

***

Miejscowość, data _____

Imię i nazwisko __________

Adres __________

 

Sędzia – komisarz

Sąd Rejonowy Wydział ___________

Sygn. akt: ____________

 

WNIOSEK O WYDZIELENIE KWOTY ZE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 49113 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, wnoszę o wydzielenie kwoty 36.000,00 zł (1.500,00 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy) z sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału nieruchomości lokalowej nr __ położonej w _____________ przy ul. ___________ wraz z przynależnym udziałem wynoszącym ___________ części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w ________ Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr _________________, stanowiącym moją własność.

 

UZASADNIENIE

 

Prawo własności nieruchomości lokalowej nr _______ położonej w _____________ przy ul. ___________ wraz z przynależnym udziałem wynoszącym ___________ części w nieruchomości wspólnej wchodzi w skład masy upadłości. W chwili ogłoszenia mojej upadłości zamieszkiwałem w przedmiotowym lokalu wraz z moją żoną __________________, niepełnoletnią córką i synem.

Z tego względu, w mojej ocenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych moich i mojej rodziny konieczne jest mieszkanie co najmniej dwupokojowe o powierzchni od 50 m2 do 60 m2. Koszty wynajęcia tego typu lokalu w _______________i okolicach to około 1.500,00 złotych miesięcznie.

Dowód:

 • wydruk przykładowych ofert najmu lokalu mieszkalnego w Zalasewie

Z informacji uzyskanej w Kancelarii Syndyka wynika, że syndyk dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu nieruchomości w kwocie __________ złotych za całą nieruchomość. Należy zaznaczyć, że wnioskowana kwota znajduje pełne pokrycie w kwocie uzyskanej z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w __________ przy ul. _________. Stanowi ona jedynie około __% tej kwoty.

Mając na uwadze fakt, że postępowanie upadłościowe w mojej sprawie będzie trwało jeszcze co najmniej kilka miesięcy, a następnie ustalony zostanie plan spłaty na kolejny okres, wniosek o wydzielenie kwoty z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości przez okres 24 miesięcy jest uzasadniony. Wnioskowana kwota zaspokoi potrzeby mieszkaniowe moje i mojej rodziny przez okres dwóch lat i pozwoli na wykonanie ustalonego w postępowaniu planu spłaty wierzycieli.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

XYZ

(podpis)

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Izabela Rajczyk        17 grudnia 2019        Komentarze (0)

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego - M4W ostatnim czasie dostaję wiele pytań dotyczących uprawnień jakie przysługują upadłemu konsumentowi w przypadku sprzedaży przez syndyka jego nieruchomości lokalowej w toku postępowania upadłościowego. Chodzi zatem o tytułowe zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

Najważniejszym z uprawnień upadłego jest możliwość zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie lub dom jednorodzinny, który zamieszkuje dłużnik, a ten potrzebuje zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób pozostających na jego utrzymaniu, na wniosek upadłego, sędzia-komisarz może wydzielić część kwoty otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości i przekazać ją upadłemu na zaspokojenie tychże potrzeb.

Zasadą jest, że wydziela się kwotę odpowiadającą wysokości czynszu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości od 12 do 24 miesięcy. Jeżeli przeciętny miesięczny czynsz, np. w Poznaniu wynosi 1.500 złotych, ze sprzedaży nieruchomości można wydzielić kwotę od 18.000-24.000 złotych.

Upadły musi zatem wykazać konieczność zaspokojenia swoich potrzeb oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Określając kwotę, jaka zostanie wydzielona upadłemu, sędzia-komisarz bierze pod uwagę jego zdolności zarobkowe, sytuację jego rodziny, miejsce pracy domowników, odległość od szkół, cenę sprzedaży domu czy mieszkania, oraz wysokość przeciętnego kosztu wynajmu.

Kwota wydzielana jest upadłemu jednorazowo, zaś sposób jej wydatkowania nie podlega kontroli sądu. To syndyk jest podmiotem, który wypłaca upadłemu powyższą kwotę.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sędzia – komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty wydzielanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów o wydzieleniu kwoty nie stosuje się, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Wzór wniosku o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłegozobacz tutaj >>

***

Zobacz także:

Zdjęcie by deborah cortelazzi

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Nowości w upadłości –  zmiany przepisów dot. upadłości od stycznia 2020 r.

Izabela Rajczyk        20 listopada 2019        6 komentarzy

Nowości w prawie upadłościowym dotyczące regulacji zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, możliwość zakupu składników majątku przez Skarb Państwa, zmiany w dostępie do akt – tego możemy spodziewać się już z początkiem nowego roku czyli w styczniu 2020 r.

Na początku września Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa upadłościowego, która na nowo określa zasady dotyczące upadłości konsumenckiej. Choć największa nowelizacja wchodzi w życie dopiero pod koniec marca 2020 r., to są też zmiany, które będą obowiązywać od początku roku.

W tym artykule przedstawię zmiany w Prawie upadłościowym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowe informacje do wniosku o ogłoszenie upadłości

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku, poza już wymaganymi dokumentami jak wykaz majątku, spis wierzycieli czy wykaz tytułów egzekucyjnych, dłużnik powinien dołączyć jeszcze informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników.

Albo czy osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, ewentualnie czy sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro. (Art. 23 ust. 1 pkt 9)

Syndyk już nie z przypadku

Dotychczasowe przepisy przewidywały przydzielenie syndyka do sprawy według listy prowadzonej przez wydział sądu.  Po wejściu zmian w życie sąd wyznaczając syndyka będzie obowiązany wziąć pod uwagę jego bieżące obciążenie sprawami, ale także doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

Poczytaj o zakupie nieruchomości od syndyka >>

W szczególnych, wskazanych w ustawie sytuacjach np. postępowania o stwierdzenie upadłości spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, do pełnienia funkcji syndyka sąd będzie zobowiązany wyznaczyć osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. (Art. 1571)

Nowelizacja wprowadza możliwość by funkcję syndyka pełniła również spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, gdy ustawa wymaga, aby osoba wyznaczona do pełnienia funkcji syndyka posiadała także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. (Art. 157 ust. 6)

Odwołanie syndyka nie tylko przez sąd

Uprawnienie do wnioskowania o odwołanie syndyka, w razie rażącego uchybienia lub braku poprawy w wykonywaniu swoich obowiązków mimo nałożonej grzywny będzie miał nie tylko sąd, ale także prokurator. (Art. 170 ust. 1a)

Dostęp do akt także zakończonych spraw

W przepisach dotyczących dostępu do akt pojawia się regulacja określająca sposób udostępnienia uczestnikom postępowania akt sądowych. Obecnie akta udostępnia w sekretariacie sądu wszystkim uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi.

Z akt można uzyskiwać odpisy i wyciągi oraz bez żadnych dodatkowych opłat sporządzać we własnym zakresie fotokopie.

Nowelizacja pozwoli na zastosowanie tego przepisu także do akt sądowych postępowania o ogłoszenie upadłości zakończonego prawomocnym postanowieniem o ogłoszeniu upadłości albo o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. (Art. 228 ust 1a)

Prawo wykupu masy przez Skarb Państwa

Ostatnią, choć niebagatelną nowelizacją jest zmiana w likwidacji majątku upadłego przedsiębiorstwa, w zakresie której Skarb Państwa ma prawo wykupu składników majątku, służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wykup jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. (Art. 311 1aa – 1ad).

Zachęcam Cię do kontaktu w razie pytań czy wątpliwości dotyczących zmian w prawie upadłościowym w 2020 roku. Moje dane teleadresowe znajdziesz w zakładce Kontakt>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Izabela Rajczyk        29 października 2019        Komentarze (0)

Kilka lat temu na moim blogu pojawił się tekst o zmianach przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które planowały wdrożenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 2015 r. ws. postępowania upadłościowego nr 2015/848, które przewidywało utworzenie scentralizowanego systemu, łączący rejestry funkcjonujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

System miałby służyć gromadzeniu oraz ujawnianiu informacji o prowadzonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, objąć wszystkie rejestry upadłości i europejski portal eSprawiedliwość w jednym miejscu. (zobacz wpis: Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości  )

Ponad dwa lata pracy nad rejestrem dały taki rezultat, że… nadal na niego czekamy.

Projekt na poziomie krajowym został zlikwidowany, ponieważ pojawiła się nowa, bardziej ambitna koncepcja stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych zakładają, że ten w założeniu ma działać od grudnia przyszłego roku.

Na czym polega różnica?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest bardziej rozwiniętym projektem, zakłada udostępnienie informacji wychodzących poza minimum wymagane unijnym rozporządzeniem, jak np. rozszerzenie bazy o informacje związane z upadłością i zakazach pełnienia funkcji kierowniczych.

Wprowadzenie rejestru ma pozwolić na dokonanie całkowitej elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez prowadzenie akt tych postępowań oraz składanie wszelkich pism i wniosków w ich ramach w formie elektronicznej. Ma to pozwolić na łatwiejszy dostęp do akt. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, zostanie zbudowany jeden system teleinformatyczny, który będzie obsługiwał postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych (poczytaj o upadłości konsumenckiej).

Warto wskazać, że wraz z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych zostanie zlikwidowany Rejestr Dłużników Niewypłacalnych działający obecnie na podstawie ustawy o KRS.

Krajowy Rejestr Zadłużonych zakłada realizację wymagań Parlamentu Europejskiego. Statystyki wskazują, że liczba prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych stale rośnie. Pozytywnie należy też ocenić wolę połączenia instytucji Krajowego Rejestru Zadłużonych z Rejestrem Dłużników Niewypłacalnych, jako że pozwoli na weryfikację niewypłacalności innych podmiotów np. osób fizycznych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Tymczasowy nadzorca sądowy – prawo restrukturyzacyjne

Izabela Rajczyk        15 października 2019        Komentarze (0)

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (tzw. TNS) w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jest możliwe zarówno w postępowaniu upadłościowym jak i restrukturyzacyjnym.

Na temat funkcji TNS w postępowaniu upadłościowym przeczytasz tutaj:  TYMCZASOWY NADZORCA SĄDOWY – KTO TO ?

W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego, powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego ma miejsce po złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego, ale jeszcze przed otwarciem właściwego postępowania restrukturyzacyjnego.

Warto dodać, iż TNS nie jest powywoływany zawsze – ma to miejsce jedynie w sytuacjach, kiedy sąd uzna, że ten sposób zabezpieczenia majątku dłużnika jest najodpowiedniejszy w danym przypadku.

W związku z powyższym, w postępowaniu restrukturyzacyjnym układowym, zgodnie z art. 268 PR sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ponadto zgodnie z ust 2 art 268 PR,

sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego. Uchylając zajęcie rachunku bankowego, sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony.

Analogiczny przepis znajdziemy w przepisach o postępowaniu sanacyjnym, zgodnie z art. art. 286 PR

W postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o nadzorcy sądowym (z wyłączeniem art. 42-46 PR)

***

Przeczytaj także:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Zakup nieruchomości od SYNDYKA

Izabela Rajczyk        03 października 2019        Komentarze (0)

Zakup nieruchomości od SYNDYKA - domZastanawiasz się, czy kupno mieszkania czy działki od syndyka w toku postępowanie upadłościowego jest bezpieczne? W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Kupujący nieruchomości coraz częściej szukają alternatywnych sposobów zakupu nieruchomości po atrakcyjnych cenach. Według mnie, jedną z takich form jest właśnie zakup nieruchomości od syndyka w toku prowadzonego przeze niego postępowania upadłościowego przedsiębiorcy lub osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Czy zatem zakup nieruchomości od syndyka jest bezpieczny?

Osobiście uważam, że tak. Należy natomiast zwrócić uwagę, czy sprzedaż nieruchomości następuje w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec przedsiębiorcy czy wobec konsumenta (tzw. upadłość konsumencka).

Ponieważ „sama umowa sprzedaży nieruchomości” niestety nie daje podstawy do wyeksmitowania zamieszkujących w niej właścicieli czy też innych osób. Jeśli mieszkańcy nie chcą wyprowadzić się „po dobroci” niestety będzie potrzebny nakaz eksmisji z klauzulą wykonalności.

Sytuacja będzie prostsza w sytuacji, gdy nieruchomość sprzedawana jest w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej. Przepisy regulujące upadłość konsumencką stanowią bowiem, że upadły może otrzymać środki na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych (z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy). Co oznacza, że nie powinno, i w większości przypadków nie ma problemu z opuszczeniem mieszkania przez upadłego.

Wobec tego, w mojej ocenie, bezpieczniej jest kupić nieruchomość w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta, bo operacja taka uchroni nas od komplikacji związanych z koniecznością opuszczenia lokalu przez poprzednich właścicieli.

A kto może kupić nieruchomość od syndyka?

W zasadzie każdy, wyłączenia dotyczą przede wszystkim syndyka i osób jemu najbliższych.

Ma to zabezpieczać przede wszystkim cel postępowania – to jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Jak wygląda procedura sprzedaży nieruchomości przez syndyka?

Syndyk może dokonać sprzedaż nieruchomości w formie sprzedaży z wolnej ręki bądź w formie przetargu. Zanim syndyk zaplanuje przetarg, powinien przygotować:

 • operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę w zakresie wyceny sprzedawanej nieruchomości;
 • uzyskać zgodę sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości. Zgodę sędzia komisarz wydaje w formie postanowienia, w którym zatwierdza warunki przetargu bądź zezwala syndykowi na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki (tryb w dużej mierze zależy od atrakcyjności sprzedawanej nieruchomości i realnej szansy jej sprzedaży);
 • w przypadku sprzedaży z wolnej ręki, przygotować ofertę sprzedaży oraz regulamin sprzedaży nieruchomości.

Zakup nieruchomości do syndyka VAT

Na samym końcu nie można nie wspomnieć o opodatkowaniu zakupu nieruchomości od syndyka podatkiem VAT. W tym zakresie przepisy podatkowe wydają się być całkiem jasne, ale mimo wszystko mogą stwarzać różnorakie problemy Tobie czy innym podatnikom.

W roku 2011 została wydana interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP4/443-262/11-2/PG), w której wyraźnie zostało napisane, że:

(…) w świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że sprzedaż przez syndyka budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który stanowi majątek prywatny Pana W. i jego żony, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na to, iż przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej.

Wynika to z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, iż podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W związku z tym przepisem nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług podatnik, który jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej.

A więc, jeśli nieruchomość, którą syndyk sprzedaje, nie była wcześniej wykorzystywana w firmie, wówczas obowiązek podatkowy w podatku VAT nie powstaje.

Jeśli będziesz miał wątpliwości co do sprzedaży nieruchomości przez syndyka, to zachęcam Cię do kontaktu ze mną.

***

Zobacz także artykuły:

Zdjęcie by Jesse Roberts

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Zmiany UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ w 2020 r.

Izabela Rajczyk        02 października 2019        Komentarze (0)

Kolejne zmiany prawa upadłościowego przed nami. We wrześniu 2019 r., prezydent podpisał nowelizację prawa upadłościowego, która wejdzie w życie w 2020 r.

Nowe, dosyć liberalne przepisy przewidują „rozwiązania, które pozwolą osobą fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wyjść z zadłużenia, odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikami”  – podkreśla MS w komunikacie.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność dłużnika to stan, w którym nie może on wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań np. nie ma środków na spłatę rat kredytowych.

Zobacz też koniecznie:

Jak wynika z danych MS, od zmiany przepisów upadłości konsumenckiej z 2016 r., ogłoszono w 2016 r. 4 tys. 447 upadłości konsumenckich, przy 8 tys. 694 złożonych wnioskach; w 2017 r. ogłoszono 5 tys. 470 upadłości konsumenckich, przy 11 tys. 120 złożonych wnioskach, zaś w 2018 r. ogłoszono 6 tys. 552 upadłości konsumenckie, przy 12 tys. 719 złożonych wnioskach.

Tymczasem – jak przekazano w komunikacie MS –

… w Kanadzie, porównywalnej z Polską pod względem liczby ludności, rocznie przeprowadza się ok. 130 tys. postępowań związanych z niewypłacalnością konsumentów, w USA – ponad 700 tys., we Francji – ok. 200 tys., w Anglii i Walii – ok. 90 tys., a w Niemczech – ok. 80 tys.

Dlatego ustawodawca w nowelizacji przewidział szereg zmian w zakresie własnie upadłości konsumenckiej, które wejdą w życie w 2020 r. Dziś krótko przedstawiam najważniejsze z nich:

 • możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) w uproszczonej procedurze czyli bez wyznaczenia sędziego komisarza;
 • rezygnacja z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Okoliczności te będą miały znaczenie dla ustalenia okresu trwania planu spłaty wierzycieli. Dotychczas plan taki może zostać ustalony na maksymalnie 36 miesięcy. Po nowelizacji będzie on trwał od 36 do 84 miesięcy.
 • ustawa przewiduje możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z minimalnym udziałem sądu – pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który ma przy tym czuwać nad wykonaniem zawartego układu – o ogłoszeniu upadłości będzie przede wszystkim decydować stan niewypłacalności;
  zobacz wpis: DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY – nowy zawód ?
 • wprowadzenie dla dłużnika nie będącego przedsiębiorcą możliwości złożenia propozycji szybkiej sprzedaży majątku w trybie tzw. przygotowanej licytacji;
 • ustawa przewiduję, iż zgłoszenie wierzytelności należy składać bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego, wykonującego funkcję syndyka;
 • wskazuję wprost, iż zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia;
 • wprowadza też zwiększenie ochrony byłych małżonków przed skutkami upadłości konsumenckiej;

***

Więcej poczytasz też tutaj: https://www.rp.pl/Konsumenci/305159984-Uproszczenia-w-upadlosci-konsumenckiej—rzad-przyjal-projekt-zmian-w-prawie.html

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com