Kim jest nadzorca sądowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Izabela Rajczyk        08 marca 2019        6 komentarzy

Nadzorca sądowy występuje w postępowaniu restrukturyzacyjnym przyspieszonym oraz układowym. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i zapobiegania prowadzeniu przez dłużnika działań na szkodę wierzycieli wprowadziła nadzór nad postępowaniem przez ustanowienie instytucji nadzorcy sądowego.

Jego rola polega przede wszystkim na kontrolowaniu działań dłużnika i bieżącym informowaniu sądu o sytuacji ekonomicznej dłużnika, jak i o zmianach tej sytuacji.

Nadzorca sądowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym – kto to jest?

Funkcja nadzorcy sądowego występuje w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym. Zostaje powołany przez  sąd z  dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego.

Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, sąd powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę wskazaną przez dłużnika. Sąd może odmówić powołania tejże osoby, jeśli zachodzą uzasadnione przyczyny, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Funkcję nadzorcy, może sprawować wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję.

Zakres działań nadzorcy sądowego

Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca sądowy przygotowuje min.:

  • zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • plan restrukturyzacyjny,
  • spis wierzytelności,
  • ocenę propozycji układowych oraz doradztwo w zakresie przygotowania i zmiany w celu zapewnienia możliwości ich wykonania oraz zgodności z prawem.

Nadzorca sądowy jest również odpowiedzialny za zaopiniowanie możliwości wykonania układu oraz przygotowania listy wierzytelności spornych.

Nadzorca sądowy pełni swoje funkcje do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu.

***

Poczytaj też o tymczasowym nadzorcy sądowym >>

***

Zapraszam Cię również do lektury bloga mojej wspólniczki, mec. Małgorzaty Bętkowskiej, która porusza w nim trudną tematykę rozwodu przedsiębiorcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Radek 12 maja, 2019 o 23:16

1. Czy propozycje układowe w ramach przyspieszonego postępowania układowego mogą składać do nadzorcy sądowego pojedynczy wierzyciele nie posiadający 30% sumy wierzytelności?

2. Czy majątek komplementariusza dla spółki komandytowej nie powinien się znaleźć w masie układowej? Nadzorca i sąd zaakceptował wniosek, gdzie do masy układowej jest objęty majątek spółki komandytowej, ale bez majątku komplementariusza.

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 14 maja, 2019 o 08:40

Panie Radku, poniżej odpowiedzi na Pana pytania:
1. Propozycje układowe, zgodnie z art. 155 pr. restr. składa dłużnik. Propozycje mogą być również złożone przez radę wierzycieli, nadzorcę sądowego lub zarządcę albo wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3 pr. restr., art 109 ust 1 pr. restr. i art. 116 pr. restr. W związku z powyższym, pojedynczy wierzyciel może złożyć propozycje układowe w toku postępowania, ale jedynie w przypadku, w którym jego wierzytelność przekracza 30% sumy wierzytelności.
2. Masa układowa to mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika, które z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego podlega nadzorowi nadzorcy sądowego. Do masy upadłości może jednak wejść przedmiot nienależący do dłużnika, ale wykorzystywany do prowadzenia przez niego przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że co do zasady majątek osobisty komplementariusza w spółce komandytowej nie będzie częścią masy układowej, chyba że jakiś składnik jego majątku jest wykorzystywany do prowadzenia spółki komandytowej. Do masy układowej wejdzie natomiast jego wkład do spółki, będący jej majątkiem.

Odpowiedz

Radek 15 maja, 2019 o 23:11

Dziękuję za ekspresową odpowiedź.
Czy zatem kilku wspólników nie posiadających 30% sumy wierzytelności może zgłosić do nadzorcy sądowego swoje propozycje układowe i ten może je złożyć w ich imieniu?
Jeśli nie, to czy ci wspólnicy posiadając 25% sumy wierzytelności mogą zgłosić wniosek do sędziego-komisarza o ustanowienie rady wierzycieli i następnie jako rada wierzycieli zgłosić swoje propozycje ukłdowe?

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 16 maja, 2019 o 12:47

Panie Radku, przepisy nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie.
W komentarzu Adamusa do art. 155 pr. restr. napisano: Wierzyciele (wierzyciel) mogą wnioskować, aby propozycje układowe złożył nadzorca sądowy albo zarządca. Przepisy nie wprowadzają formalnie takiej procedury, a w konsekwencji nie ma wymogu istnienia jakiejkolwiek większości kapitałowej po stronie wierzycieli wnoszących o złożenie propozycji układowych przez zarządcę albo nadzorcę sądowego. Mogą to być zatem także wierzyciele posiadający bardzo niewielki udział w ogólnej puli wierzytelności, przy czym ani zarządca, ani nadzorca sądowy nie jest związany treścią sugestii wierzycieli co do złożenia propozycji układowych.
W związku z powyższym, złożenie przez wierzycieli takiego wniosku do nadzorcy sądowego jest możliwe, ale należy liczyć się z tym, że nadzorca sądowy może odmówić złożenia propozycji układowych złożonych przez mniejszościowych wierzycieli.
2. Wierzyciele posiadający 25 % sumy wierzytelności a podstawie art. 121 ust. 2 pr. restr. mogą zgłosić wniosek do sędziego – komisarza o powołanie rady wierzycieli, ponieważ spełniają obowiązek ustawowy posiadania łącznie co najmniej piątej części sumy wierzytelności. W tej sytuacji sędzia- komisarz obligatoryjnie ustanowi radę wierzycieli w postępowaniu.
Pozdrawiam serdecznie,
Izabela Rajczyk

Odpowiedz

Tomek 6 września, 2019 o 19:21

Czy NS ma obowiązek powiadomienia wszystkich wierzycieli o otwarciu procesu restrukturyzacyjnego?Czy wycenę majątku w procesie restrukturyzacji ,przeprowadza się jako dla, „upadłego” ?Czy wierzyciel może wystąpić po otwarciu procesu o dodatkowe zabezpieczenie na innej KW??Mam jeszcze wiele pytań ,ale może na razie tyle???

Odpowiedz

Izabela Rajczyk 10 września, 2019 o 09:44

Witam 🙂 Panie Tomku zgodnie z przepisami restrukturyzacyjnym, NS powinien zawiadomić wszystkich wierzycieli o otwarciu postępowania. Po otwarciu postępowania wierzyciel może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie ale w przypadku majątku dłużnika potrzebna będzie zgoda rady wierzycieli lub (w przypadku braku rady wierzyciela) zgoda sędziego komisarza.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem i.rajczyk@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: