Tarcza 4.0 wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Izabela Rajczyk        28 lipca 2020        Komentarze (0)

Uchwalona 4 czerwca 2020 r. przez Sejm tzw. tarcza 4.0 wprowadza nowy typ postępowania – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie to ma być ono szybsze, a wiele czynności ma odbywać się bez udziału sądu. Już na etapie otwarcia postępowania wyłączona zostanie możliwość wypowiedzenia przez wierzycieli kluczowych umów, takich jak umowa najmu, pożyczki, leasingu, gwarancji czy rachunku bankowego.

Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne pomoże przedsiębiorcom, których dotknęły skutki Covid-19?

Na podstawie przyjętej ustawy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie składało się z dwóch etapów. Pierwszy z nich w całości będzie się odbywał bez udziału sądu, pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu.

Do tego, aby doszło do rozpoczęcia postępowania, niezbędne będzie zawarcie przez przedsiębiorcę umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu oraz zamieszczenie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Następnie nadzorca układu wspólnie z przedsiębiorcą przygotują propozycje układowe i przeprowadzą głosowanie, które będzie mogło się odbywać z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Po uzyskaniu większości, czyli 2/3 łącznej wartości wierzytelności oraz ponad połowy głosujących, rozpocznie się etap drugi, w którym zostanie złożony wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Kolejno, po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd układu, rozpocznie się faza jego wykonania

Ochrona przed wierzycielami

Rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi egzekucję zobowiązań, których domagają się od niego wierzyciele. Zakazane będzie prowadzenie postępowań egzekucyjnych zarówno wierzytelności niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych rzeczowo. Ochrona będzie trwała maksymalnie do czterech miesięcy. W tym czasie wierzyciele nie będą mogli wypowiedzieć istotnych dla przedsiębiorcy umów, m.in. umowy dzierżawy, najmu nieruchomości czy umowy kredytu.

Do kiedy będą obowiązywać zmiany?

Wprowadzone zmiany mają obowiązywać w okresie, który ocenia się jako czas oddziaływania negatywnych skutków ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii Covid-19 – do końca czerwca 2021 r. Przerzucenie ciężaru prowadzenia postępowania na doradców restrukturyzacyjnych pozwoli przyspieszyć postępowanie, odciąży sądy oraz skróci czas postępowania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Nadal czekamy na Tarczę 3.0. Obecnie prace legislacyjne prowadzone są w Senacie. Nie spodziewam się jednak rewolucji w zakresie przepisów o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponieważ patrząc na projekt ustawy przekazany przez Sejm do Senatu dostrzegam tylko dwie istotne zmiany.

Przede wszystkim ustawodawca za­kła­da uchy­le­nie art. 15zzs usta­wy z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z za­po­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, in­nych cho­rób za­kaź­nych oraz wy­wo­ła­nych ni­mi sy­tu­acji kry­zy­so­wych, któ­ry wpro­wa­dził za­wie­sze­nie bie­gu ter­mi­nów pro­ce­so­wych i są­do­wych na czas za­gro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go.

Ter­mi­ny, któ­rych bieg zo­stał za­wie­szo­ny na pod­sta­wie art. 15zzs bie­gną da­lej, a te, któ­rych bieg na mo­cy te­go prze­pi­su się nie roz­po­czął roz­po­czy­na­ją bieg, po upły­wie 7 dni od dnia wej­ścia w ży­cie Tar­czy An­ty­kry­zy­so­wej 3.0. Przywrócenie wcześniejszych zasad dotyczących biegu terminów procesowych i sądowych powinno znacznie wpłynąć na przyspieszenie prowadzonych przez sądy postępowań.

Po dru­gie, ustawodawca za­kła­da włą­cze­nie po­stę­po­wań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych oraz upa­dło­ścio­wych do ka­ta­lo­gu spraw pil­nych w ro­zu­mie­niu art. 14a tej usta­wy. Zgod­nie z no­wym brzmie­niem prze­pi­su spra­wa­mi pil­ny­mi są spra­wy o roz­po­zna­nie wnio­sku re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i spra­wy pro­wa­dzo­ne po otwar­ciu po­stę­po­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz spra­wy o ogło­sze­nie upa­dło­ści oraz spra­wy pro­wa­dzo­ne po ogło­sze­niu upa­dło­ści (art. 14a ust. 4 pkt. 17 i 17a). Jest to bardzo dobra zmiana, ponieważ z doświadczenia wiem, że restrukturyzacja ma sens tylko wtedy, gdy jest wprowadzona naprawdę szybko. Czas działa niestety na niekorzyść dłużnika, a przecież priorytetem w obecnej sytuacji powinna być ochrona przedsiębiorców, bo bez niej nasza gospodarka sobie nie poradzi ze skutkami epidemii koronawirusa.

Co ważne, zakwalifikowanie tych spraw do katalogu spraw pilnych będzie oznaczało, że w przy­pad­ku cał­ko­wi­te­go za­prze­sta­nia czyn­no­ści przez sąd po­wszech­ny (wskutek koronawirusa), do roz­po­zna­wa­nia spraw pil­nych na­le­żą­cych do je­go wła­ści­wo­ści, pre­zes są­du ape­la­cyj­ne­go, mo­że wy­zna­czyć in­ny sąd rów­no­rzęd­ny, po­ło­żo­ny na ob­sza­rze tej sa­mej ape­la­cji. Ma to zabezpieczyć przed sytuacją, w której rozpoznawanie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zostałyby z powodu epidemii wstrzymane.

Źró­dło: www.sejm.gov.pl/Sej­m9.nsf/Prze­bie­gProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C

Przeczytaj także:

Tarcza antykryzysowa 2.0. – krótkie podsumowanie

Tarcza antykryzysowa – informacje dla pracodawców

Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Upadłość małżonka a rozdzielność majątkowa

Izabela Rajczyk        08 maja 2020        Komentarze (0)

Do tej pory nie poruszałam na moim blogu problematyki związanej z ochroną majątku wspólnego małżonków w przypadku upadłości jednego z małżonków. A okazuje się, że temat w ostatnim czasie jest bardzo powszechny.

Wielu przedsiębiorców pozostaje w błędnym przekonaniu, że zawarcie rozdzielności majątkowej i przeniesienie całego majątku na małżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej jest zawsze najlepszą formą zabezpieczenia przed ewentualnymi wierzycielami. W ten sposób przedsiębiorcy próbują zminimalizować ryzyko związane z utratą majątku, którego dorobili się w trakcie trwania małżeństwa.

Takie rozwiązanie może być skuteczne, choć nie zawsze. Ważne jest to w jaki sposób powstała rozdzielność majątkowa (np. czy w wyniku rozwodu czy w wyniku intercyzy) a także kiedy.

Może się bowiem zdarzyć, że w przypadku ogłoszenia upadłości cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości a syndyk będzie traktował rozdzielność majątkową tak jakby nigdy jej nie było.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona orzeczeniem sądu w przeciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  jest bezskuteczna wobec masy, czyli syndyk będzie ją traktował tak, jakby nigdy nie została ustanowiona.

Podobnie jest w przypadku  gdy rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, czyli wskutek rozwodu, separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Krótko mówiąc jeśli wyrok w sprawie rozwodowej uprawomocnił się w przeciągu roku przed dniem złożona wniosku o ogłoszenie upadłości, syndyk będzie miał prawo domagać się wydania mu wszystkich przedmiotów, które wchodziły w dniu zniesienia wspólności w skład majątku wspólnego, a w razie ich zbycia, żądać wydania ekwiwalentu, który wpłynął do majątku małżonka.

Jeżeli zainteresował Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do zapoznania się z artykułem adwokat Małgorzaty Bętkowskiej dostępnym tutaj: Czy upadłość małżonka wpływa na ustanowioną wcześniej rozdzielność majątkową?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

UPADŁOŚĆ biura podróży

Izabela Rajczyk        07 maja 2020        Komentarze (0)

W dobie koronawirusa przedsiębiorcy działający w niemalże każdym sektorze gospodarki odczuwają skutki finansowe epidemii. Ze względu na obostrzenia związane z przemieszczaniem się oraz podróżowaniem za granicę, szczególnie narażone na problemy finansowe są między innymi biura podróży, które bardzo często rozważają złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Biura podróży mogą być prowadzone zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej jak i spółek prawa handlowego. Forma prowadzenia działalności może mieć wpływ na decyzję o tym w jaki sposób będzie można przeprowadzić upadłość, tj. czy będzie to upadłość przedsiębiorcy, czy w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, nawet upadłość konsumencka.

W dzisiejszym wpisie chciałabym się skupić na osobach prowadzących biura podróży w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości osób fizycznych

W ramach przypomnienia wskazuję, że wniosek o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z art. 491 (1) p.u., mogą złożyć osoby, które nie mogą ogłosić upadłości w myśl przepisów Części pierwszej tytułu I działu II ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Przepisy te definiują podmiotowy zakres zastosowania przepisów o upadłości przedsiębiorców.

W wypadku osób fizycznych podział ten ma charakter dychotomiczny – albo określona osoba jest taką, do której stosuje się przepisy o upadłości przedsiębiorców (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, wspólnicy spółek jawnych i partnerskich, komplementariusze w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, komandytariusze i akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiadający jak komplementariusze, a także osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność zawodową – tzw. wolne zawody), albo stosuje się do niej przepisy o upadłości konsumenckiej.

W związku z powyższym, przedsiębiorca, aby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości „konsumenckiej” nie może prowadzić działalności gospodarczej, tj. działalność ta powinna zostać wcześniej wykreślona z rejestru. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek jedynie o zawieszenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w dalszym ciągu ma on status przedsiębiorcy. W przypadku spółki cywilnej, każdy ze wspólników powinien dokonać wykreślenia swojej działalności gospodarczej z rejestru.

W tym miejscu warto przypomnieć, że po nowelizacji Prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r., były przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet dzień po wykreśleniu działalności z CEiDG. Należy jednak pamiętać, że po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, istnieje możliwość przeprowadzenia upadłości konsumenta według przepisów o upadłości przedsiębiorców, o tym jednak decyduje sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, w przypadku gdy dłużnik spełnia przesłanki.

A co w przypadku biur podróży?

W przypadku biur podróży sytuacja dodatkowo komplikuje się, z uwagi na fakt, iż działalność biura podróży jest działalnością regulowaną i jej prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do rejestru – Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Rejestr ten jest prowadzony przez Marszałka Województwa.

Przy zakończeniu działalności gospodarczej, wymaga się od przedsiębiorców, aby złożyli dodatkowy wniosek o wykreślenie z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wniosek ten należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Urząd sprawdza kompletności danych zawartych w złożonym wniosku. Jeśli dane są kompletne, marszałek województwa wykreśla wpis przedsiębiorcy turystycznego z rejestru. Marszałek województwa wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru.

W związku z powyższym, wspólnicy spółki cywilnej czy osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, którzy prowadzą biuro podróży, w pierwszej kolejności powinni złożyć wnioski o wykreślenie działalności gospodarczej z CEiDG, a następnie w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności gospodarczej, wniosek o wykreślenie z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wykonanie tych czynności pozwoli im na prawidłowe złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Należy podkreślić, że przedsiębiorca turystyczny ma obowiązek ustawowy m.in. do uiszczania miesięcznych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jeśli przedsiębiorca w terminie nie wpłaci należnych składek, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwie go pisemnie do zapłaty składki. Na złożenie deklaracji lub wpłacenie składki wyznacza się maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli przedsiębiorca uchyla się od obowiązku opłacenia składki w wyznaczonym terminie, marszałek województwa z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyda decyzję o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz o zakazie wykonywania tej działalności przez 3 lata. W związku z tym, do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej może dojść nawet przed jego wykreśleniem z CEiDG.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Jednakże trzeba pamiętać, że po zakończeniu działalności przedsiębiorcy, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, odpowiada on za zobowiązania całym swoim majątkiem. Podmioty wobec których posiada długi będą mogły dochodzić swoich wierzytelności bezpośrednio od przedsiębiorcy, który zakończył swoją działalność.

W związku z tym, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wszelkie zaległości które powstaną przed jej ogłoszeniem, podlegać będą zgłoszeniu przez wierzyciela.

***

Zobacz także:

1. Czy Twoja firma odczuwa już negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa?
2. Koronawirus a stan niewypłacalności?
3. Przedłużenie terminu do składania wniosku o ogłoszenie upadłości
4. Nowości w upadłości –  zmiany przepisów dot. upadłości od stycznia 2020 r.

Zdjęcie w tekście: Christine Roy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Przedłużenie terminu do składania wniosku o ogłoszenie upadłości

Izabela Rajczyk        05 maja 2020        Komentarze (0)

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce przedsiębiorcy wielokrotnie postulowali o podjęcie przez ustawodawcę kroków celem wprowadzenia zmian w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym i dostosowaniu ich regulacji, chociażby tymczasowo, do sytuacji panującej w kraju.

18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. „Tarcza antykryzysowa 2.0”, której poświęcony był również mój poprzedni wpis (zobacz: Tarcza antykryzysowa a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne? ). Na mocy tej ustawy zawieszony został termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dla przypomnienia dodam, że prawo upadłościowe nakłada na dłużników obowiązek złożenia wniosku upadłościowego w okresie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Z powodu epidemii koronawirusa zasady te uległy zmianie.

Do tarczy antykryzysowej dodano nowy przepis:

„Art. 15zzra.

1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

2. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, bez uwzględniania postanowień ust. 1 niniejszego artykułu.”

Oznacza to, że w każdym przypadku dłużnik będzie mieć 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii wirusa COVID19 na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dodatkowe wymogi

Należy jednak zaznaczyć, że aby powołać się na nowe zasady, należy jednak spełnić jeszcze dwa dodatkowe warunki:

  1. niewypłacalność musi powstać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
  2. niewypłacalność musi powstać z powodu COVID-19.

Uważam, że z uwagi na ciężką sytuację majątkową, wielu przedsiębiorców zdecyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacyjnego jeszcze w trakcie trwania epidemii koronawirusa. Jednakże rozwiązanie wprowadzone tą ustawą, mimo, że posiada kilka wad, należy oceniać pozytywnie.

W praktyce najczęściej przedsiębiorcy składają wnioski o ogłoszenie upadłości już po upływie ustawowego 30-dniowego terminu. Powodem takiego działania jest zazwyczaj niewiedza o ich odpowiedzialności, czasem nawet przedsiębiorcy robią to świadomie i na własne ryzyko. Bardzo duża część przedsiębiorców postanawia walczyć do ostatniej złotówki zanim złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, dlatego wnioski będą najpewniej składane w ostateczności i po ustaniu epidemii, w tym po wykorzystaniu przez nich wszelkich pomocy publicznych.

Należy również pamiętać, że często utrata płynności finansowej nie ma charakteru trwałego, związane jest z przyczyną przemijającą. Na pewno wielu przedsiębiorców już obecnie utraciło wiele pieniędzy i mogliby składać wnioski upadłościowe. Może się jednak okazać, że po podjęciu odpowiednich działań i środków w firmach, po ustaniu epidemii ich sytuacja znacznie się polepszy.

Dodatkowo, wydłużenie tego terminu pozwoli na skompletowanie przez dłużnika dokumentów do wniosku o ogłoszenie upadłości, co w trakcie trwania epidemii może być po prostu znacznie utrudnione organizacyjnie.

Przeczytaj też: Tarcza antykryzysowa 2.0. – krótkie podsumowanie

Oczywiście nie oznacza to, że przedsiębiorca może ignorować problemy finansowe powstałe w czasie epidemii. Wręcz przeciwnie, w tym okresie przedsiębiorca bardziej niż dotychczas powinien monitorować zarówno jego stan jak i działania swoich kluczowych kontrahentów. Wydłużenie okresu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma przede wszystkim umożliwić podmiotom podjęcie w tym czasie prób ratowania przedsiębiorstwa bez widma ciążącego nad nimi terminu sądowego.

Jeszcze kilkanaście dni temu na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych można było znaleźć informację, że komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych wraz z zespołem Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowała projekt kryzysowych rozwiązań legislacyjnych, które będą chronić polskie firmy przed upadłością. Projekt ten przewidywał termin aż 3 miesięcy od ustania stanu epidemii koronawirusa na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie zostało wyjaśnione dlaczego okres ten ostatecznie skrócono o 2 miesiące.

***

Przeczytaj również: RESTRUKTURYZACJA zamiast upadłości

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Tarcza antykryzysowa 2.0. – krótkie podsumowanie

Izabela Rajczyk        21 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Długo oczekiwana przez przedsiębiorców Tarcza 2.0. uzyskała w piątek podpis Prezydenta. Czy jednak na takie właśnie zmiany czekali przedsiębiorcy?  Przyjrzyjmy się im bliżej.

Wedle zapowiedzi tarcza 2.0. miała znosić przede wszystkim limit dochodów dla osób prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie ubiegających się o zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS. Niestety, limit przychodów 15.600 zł pozostał.

Zwolnienie natomiast z obowiązku opłacania składek ZUS rozszerzono na firmy zatrudniające od 10-49 pracowników, z tym zastrzeżeniem, że będzie ono  ograniczone do wysokości  50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Dobrym rozwiązanie jest jednak to, że zlikwidowano limit przychodów w odniesieniu do przedsiębiorców ubiegających się o postojowe dla samozatrudnionych. Ci, aby dostać wsparcie, nadal muszą jednak spełnić warunek wprowadzony przez Tarcza 1.0.- ich spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi wynosić minimum 15 procent.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego (nie więcej jednak niż trzykrotnie). Zniesiony  został warunek granicznej kwoty przychodu w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność, przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.). Wprowadzono również zmianę dotyczącą świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne, przyznawanych po raz pierwszy- dotychczas obowiązywał warunek obowiązywania umowy zawartej przed 1 lutego, a teraz przed 1 kwietnia 2020 r.

O pożyczkę może obecnie ubiegać się przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Przychód z tytułu zwolnienia ze składek ZUS nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Wprowadzono również możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. (dotyczy wszystkich płatników składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Przeczytaj także:

1. Czy Twoja firma odczuwa już negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa?
2. Tarcza antykryzysowa a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne?
3. Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS
4. Tarcza antykryzysowa – informacje dla pracodawców

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Czy Twoja firma odczuwa już negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa?

Izabela Rajczyk        17 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Czy Twoja firma odczuwa już negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa? Jeśli pomoc oferowana w ramach tzw. Tarczy jest dla Ciebie niewystarczająca, pomyśl o restrykturyzacji. Przejściowa utrata płynności finansowej nie musi kończyć się upadłością. Warto sięgnąć do rozwiązań, które już od ponad czterech lat są wykorzystywane przez przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Zachęcam do odsłuchania krótkiego podcastu, w którym wyjaśniam czym jest restrukturyzacja i z jakich postępowań można skorzystać,  aby uchronić firmę przed upadłością.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Tarcza antykryzysowa a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne?

Izabela Rajczyk        08 kwietnia 2020        Komentarze (0)

W przepisach „tarczy antykryzysowej” właściwie nie ma unormowań wprost odnoszących się do przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego. Odniesienia do Prawa upadłościowego pojawiają się jedynie wpadkowo, w zakresie konieczności złożenia przez przedsiębiorcę korzystającego z pomocy rządowej oświadczenia o niezachodzeniu wobec niego przesłanek do rozpoczęcia postępowania upadłościowego.

Stąd oceniając w jaki sposób trwający stan epidemii wpływa na procedowanie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych należy odwołać się do ogólnych regulacji „tarczy antykryzysowej”, regulujących zasady funkcjonowania sądów i bieg terminów.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowych uregulowań dotyczących możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorców, którzy stali  się niewypłacalni wskutek epidemii koronawirusa.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, termin do złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia. Brak zgłoszenia wniosku w terminie może skutkować tym, że menadżer będzie odpowiadał prywatnym majątkiem za szkody wywołane niezłożeniem wniosku w terminie.

Planowane zmiany mają dotyczyć tego, że termin na zgłoszenie upadłości przez dłużnika, który popadł w stan niewypłacalności z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wyniesie trzy miesiące od dnia odwołania stanu epidemii, a zatem ulegnie znacznemu wydłużeniu.

Zobacz też: Koronawirus a stan niewypłacalności?

Czy przepisy te zasadnie będą chronić dłużnika kosztem wierzycieli?

Nowe przepisy obejmą tylko dłużników, których kłopoty powstały w związku z epidemią. Jeżeli przedsiębiorca posiadał wymagalne i niespłacone długi wcześniej, nie skorzysta z wydłużonego terminu. Ponadto, w ustawie ma się znaleźć domniemanie, że jeżeli stan niewypłacalności zaistniał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, powstał on z powodu obowiązywania tego stanu.

Natomiast co do spraw restrukturyzacyjnych – projektodawcy chcą, aby sprawy restrukturyzacyjne zostały zaliczone do kategorii spraw pilnych (jak np. aresztowe).

W mojej ocenie, jeśli powyższe rozwiązania przejdą proces legislacyjny, to po odwołaniu stanu epidemii wzrośnie liczba wniosków o ogłoszenie upadłości.

Pytanie jednak, czy termin trzech miesięcy nie jest terminem zbyt krótkim i czy nie będzie dochodziło do nadużyć ze strony dłużników. O wprowadzonych przez ustawodawcę zmianach będę informowała na bieżąco.

***

Podobne artykuły:

Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?
Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS

Zdjęcie: Markus Spiske

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Tarcza antykryzysowa – informacje dla pracodawców

Izabela Rajczyk        07 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Na moim blogu przygotowaliśmy krótki poradnik zawierający rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców przewidziane w tarczy antykryzysowej w celu łagodzenia skutków epidemii wirusa COVID -19.

Przedmiotowa informacja zawiera przegląd najważniejszych instytucji i rozwiązań zawartych w uchwalonej właśnie Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa Antykryzysowa), które dedykowane są polskim przedsiębiorcom i mają przeciwdziałać i łagodzić skutki kryzysu gospodarczego, spowodowanego przez epidemię wirusa COVID-19.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania. Wystarczy kliknąć w obrazek i pobrać prezentację w PDF.

***

Lektura obowiązkowa:

Tarcza antykryzysowa – POŻYCZKA (bezzwrotna?) dla mikroprzedsiębiorców
Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Tarcza antykryzysowa – POŻYCZKA (bezzwrotna?) dla mikroprzedsiębiorców

Izabela Rajczyk        03 kwietnia 2020        Komentarze (0)

„Tarcza antykryzysowa” która weszła w życie 1 kwietnia 2020 roku, wprowadziła szereg narzędzi, które maja uchronić gospodarkę przed kryzysem z powodu epidemii koronawirusa.

Jednym z tych instrumentów jest specjalna pożyczka dla najmniejszych firm (o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek ZUS pisałam w poprzednim artykule).

Mikropożyczka dla kogo?

POŻYCZKA bezzwrotnaZ tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy (mikro) którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

O pożyczkę może ubiegać się tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorca (podmiot zatrudniający do 10 pracowników, z obrotami poniżej 2 mln EUR).

Gdzie należy złożyć wniosek?

W powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w praca.gov.pl.

Formularz wniosku o udzielenie pożyczki będzie dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – https://psz.praca.gov.pl/ oraz poprzez platformę: praca.gov.pl wraz z formularzem umowy.

Kiedy pożyczka zostanie wypłacona?

Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej.

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Czy istnieje możliwość umorzenia pożyczki?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Pożyczka będzie niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Kwota tej pożyczki jest symboliczna i udzielana ma być do wysokości 5.000 zł.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak, uzyskanie pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej, nie wyklucza skorzystania z pozostałych form pomocy.

 

Podobne artykuły:

1. Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS
2. Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?
3. Koronawirusa a stan niewypłacalności?

Zdjęcie: Allef Vinicius

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com