Wniosek o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego – wzór

Izabela Rajczyk        17 grudnia 2019        Komentarze (0)

Wobec wszystkich niejasności związanych z wnioskiem o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego, postanowiłam wyjść naprzeciw wielu osobom, które zastanawiają się jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony wniosek o wydzielenie kwoty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

O zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego przeczytasz tutaj:
http://restrukturyzacja.biz/zaspokojenie-potrzeb-mieszkaniowych-upadlego/

Poniżej przedstawiam Państwu wzór takiego wniosku, który zdecydowanie ułatwi uzyskanie takiej kwoty upadłym, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika. A w razie wątpliwości serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu.

***

Miejscowość, data _____

Imię i nazwisko __________

Adres __________

 

Sędzia – komisarz

Sąd Rejonowy Wydział ___________

Sygn. akt: ____________

 

WNIOSEK O WYDZIELENIE KWOTY ZE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 49113 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, wnoszę o wydzielenie kwoty 36.000,00 zł (1.500,00 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy) z sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału nieruchomości lokalowej nr __ położonej w _____________ przy ul. ___________ wraz z przynależnym udziałem wynoszącym ___________ części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w ________ Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr _________________, stanowiącym moją własność.

 

UZASADNIENIE

 

Prawo własności nieruchomości lokalowej nr _______ położonej w _____________ przy ul. ___________ wraz z przynależnym udziałem wynoszącym ___________ części w nieruchomości wspólnej wchodzi w skład masy upadłości. W chwili ogłoszenia mojej upadłości zamieszkiwałem w przedmiotowym lokalu wraz z moją żoną __________________, niepełnoletnią córką i synem.

Z tego względu, w mojej ocenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych moich i mojej rodziny konieczne jest mieszkanie co najmniej dwupokojowe o powierzchni od 50 m2 do 60 m2. Koszty wynajęcia tego typu lokalu w _______________i okolicach to około 1.500,00 złotych miesięcznie.

Dowód:

 • wydruk przykładowych ofert najmu lokalu mieszkalnego w Zalasewie

Z informacji uzyskanej w Kancelarii Syndyka wynika, że syndyk dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu nieruchomości w kwocie __________ złotych za całą nieruchomość. Należy zaznaczyć, że wnioskowana kwota znajduje pełne pokrycie w kwocie uzyskanej z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w __________ przy ul. _________. Stanowi ona jedynie około __% tej kwoty.

Mając na uwadze fakt, że postępowanie upadłościowe w mojej sprawie będzie trwało jeszcze co najmniej kilka miesięcy, a następnie ustalony zostanie plan spłaty na kolejny okres, wniosek o wydzielenie kwoty z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości przez okres 24 miesięcy jest uzasadniony. Wnioskowana kwota zaspokoi potrzeby mieszkaniowe moje i mojej rodziny przez okres dwóch lat i pozwoli na wykonanie ustalonego w postępowaniu planu spłaty wierzycieli.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

XYZ

(podpis)

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Izabela Rajczyk        17 grudnia 2019        Komentarze (0)

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego - M4W ostatnim czasie dostaję wiele pytań dotyczących uprawnień jakie przysługują upadłemu konsumentowi w przypadku sprzedaży przez syndyka jego nieruchomości lokalowej w toku postępowania upadłościowego. Chodzi zatem o tytułowe zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

Najważniejszym z uprawnień upadłego jest możliwość zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie lub dom jednorodzinny, który zamieszkuje dłużnik, a ten potrzebuje zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób pozostających na jego utrzymaniu, na wniosek upadłego, sędzia-komisarz może wydzielić część kwoty otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości i przekazać ją upadłemu na zaspokojenie tychże potrzeb.

Zasadą jest, że wydziela się kwotę odpowiadającą wysokości czynszu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości od 12 do 24 miesięcy. Jeżeli przeciętny miesięczny czynsz, np. w Poznaniu wynosi 1.500 złotych, ze sprzedaży nieruchomości można wydzielić kwotę od 18.000-24.000 złotych.

Upadły musi zatem wykazać konieczność zaspokojenia swoich potrzeb oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Określając kwotę, jaka zostanie wydzielona upadłemu, sędzia-komisarz bierze pod uwagę jego zdolności zarobkowe, sytuację jego rodziny, miejsce pracy domowników, odległość od szkół, cenę sprzedaży domu czy mieszkania, oraz wysokość przeciętnego kosztu wynajmu.

Kwota wydzielana jest upadłemu jednorazowo, zaś sposób jej wydatkowania nie podlega kontroli sądu. To syndyk jest podmiotem, który wypłaca upadłemu powyższą kwotę.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sędzia – komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty wydzielanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów o wydzieleniu kwoty nie stosuje się, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Wzór wniosku o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłegozobacz tutaj >>

***

Zobacz także:

Zdjęcie by deborah cortelazzi

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Nowości w upadłości –  zmiany przepisów dot. upadłości od stycznia 2020 r.

Izabela Rajczyk        20 listopada 2019        4 komentarze

Nowości w prawie upadłościowym dotyczące regulacji zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, możliwość zakupu składników majątku przez Skarb Państwa, zmiany w dostępie do akt – tego możemy spodziewać się już z początkiem nowego roku czyli w styczniu 2020 r.

Na początku września Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa upadłościowego, która na nowo określa zasady dotyczące upadłości konsumenckiej. Choć największa nowelizacja wchodzi w życie dopiero pod koniec marca 2020 r., to są też zmiany, które będą obowiązywać od początku roku.

W tym artykule przedstawię zmiany w Prawie upadłościowym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowe informacje do wniosku o ogłoszenie upadłości

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku, poza już wymaganymi dokumentami jak wykaz majątku, spis wierzycieli czy wykaz tytułów egzekucyjnych, dłużnik powinien dołączyć jeszcze informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników.

Albo czy osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, ewentualnie czy sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro. (Art. 23 ust. 1 pkt 9)

Syndyk już nie z przypadku

Dotychczasowe przepisy przewidywały przydzielenie syndyka do sprawy według listy prowadzonej przez wydział sądu.  Po wejściu zmian w życie sąd wyznaczając syndyka będzie obowiązany wziąć pod uwagę jego bieżące obciążenie sprawami, ale także doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

Poczytaj o zakupie nieruchomości od syndyka >>

W szczególnych, wskazanych w ustawie sytuacjach np. postępowania o stwierdzenie upadłości spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, do pełnienia funkcji syndyka sąd będzie zobowiązany wyznaczyć osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. (Art. 1571)

Nowelizacja wprowadza możliwość by funkcję syndyka pełniła również spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, gdy ustawa wymaga, aby osoba wyznaczona do pełnienia funkcji syndyka posiadała także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. (Art. 157 ust. 6)

Odwołanie syndyka nie tylko przez sąd

Uprawnienie do wnioskowania o odwołanie syndyka, w razie rażącego uchybienia lub braku poprawy w wykonywaniu swoich obowiązków mimo nałożonej grzywny będzie miał nie tylko sąd, ale także prokurator. (Art. 170 ust. 1a)

Dostęp do akt także zakończonych spraw

W przepisach dotyczących dostępu do akt pojawia się regulacja określająca sposób udostępnienia uczestnikom postępowania akt sądowych. Obecnie akta udostępnia w sekretariacie sądu wszystkim uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi.

Z akt można uzyskiwać odpisy i wyciągi oraz bez żadnych dodatkowych opłat sporządzać we własnym zakresie fotokopie.

Nowelizacja pozwoli na zastosowanie tego przepisu także do akt sądowych postępowania o ogłoszenie upadłości zakończonego prawomocnym postanowieniem o ogłoszeniu upadłości albo o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. (Art. 228 ust 1a)

Prawo wykupu masy przez Skarb Państwa

Ostatnią, choć niebagatelną nowelizacją jest zmiana w likwidacji majątku upadłego przedsiębiorstwa, w zakresie której Skarb Państwa ma prawo wykupu składników majątku, służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wykup jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. (Art. 311 1aa – 1ad).

Zachęcam Cię do kontaktu w razie pytań czy wątpliwości dotyczących zmian w prawie upadłościowym w 2020 roku. Moje dane teleadresowe znajdziesz w zakładce Kontakt>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

Izabela Rajczyk        29 października 2019        Komentarze (0)

Kilka lat temu na moim blogu pojawił się tekst o zmianach przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które planowały wdrożenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 2015 r. ws. postępowania upadłościowego nr 2015/848, które przewidywało utworzenie scentralizowanego systemu, łączący rejestry funkcjonujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

System miałby służyć gromadzeniu oraz ujawnianiu informacji o prowadzonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, objąć wszystkie rejestry upadłości i europejski portal eSprawiedliwość w jednym miejscu. (zobacz wpis: Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości  )

Ponad dwa lata pracy nad rejestrem dały taki rezultat, że… nadal na niego czekamy.

Projekt na poziomie krajowym został zlikwidowany, ponieważ pojawiła się nowa, bardziej ambitna koncepcja stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych zakładają, że ten w założeniu ma działać od grudnia przyszłego roku.

Na czym polega różnica?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest bardziej rozwiniętym projektem, zakłada udostępnienie informacji wychodzących poza minimum wymagane unijnym rozporządzeniem, jak np. rozszerzenie bazy o informacje związane z upadłością i zakazach pełnienia funkcji kierowniczych.

Wprowadzenie rejestru ma pozwolić na dokonanie całkowitej elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez prowadzenie akt tych postępowań oraz składanie wszelkich pism i wniosków w ich ramach w formie elektronicznej. Ma to pozwolić na łatwiejszy dostęp do akt. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, zostanie zbudowany jeden system teleinformatyczny, który będzie obsługiwał postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych (poczytaj o upadłości konsumenckiej).

Warto wskazać, że wraz z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych zostanie zlikwidowany Rejestr Dłużników Niewypłacalnych działający obecnie na podstawie ustawy o KRS.

Krajowy Rejestr Zadłużonych zakłada realizację wymagań Parlamentu Europejskiego. Statystyki wskazują, że liczba prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych stale rośnie. Pozytywnie należy też ocenić wolę połączenia instytucji Krajowego Rejestru Zadłużonych z Rejestrem Dłużników Niewypłacalnych, jako że pozwoli na weryfikację niewypłacalności innych podmiotów np. osób fizycznych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

TYMCZASOWY NADZORCA SĄDOWY w prawie restrukturyzacyjnym

Izabela Rajczyk        15 października 2019        Komentarze (0)

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (tzw. TNS) w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jest możliwe zarówno w postępowaniu upadłościowym jak i restrukturyzacyjnym.

Na temat funkcji TNS w postępowaniu upadłościowym przeczytasz tutaj:  TYMCZASOWY NADZORCA SĄDOWY – KTO TO ?

W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego, powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego ma miejsce po złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego, ale jeszcze przed otwarciem właściwego postępowania restrukturyzacyjnego.

Warto dodać, iż TNS nie jest powywoływany zawsze – ma to miejsce jedynie w sytuacjach, kiedy sąd uzna, że ten sposób zabezpieczenia majątku dłużnika jest najodpowiedniejszy w danym przypadku.

W związku z powyższym, w postępowaniu restrukturyzacyjnym układowym, zgodnie z art. 268 PR sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ponadto zgodnie z ust 2 art 268 PR,

sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego. Uchylając zajęcie rachunku bankowego, sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony.

Analogiczny przepis znajdziemy w przepisach o postępowaniu sanacyjnym, zgodnie z art. art. 286 PR

W postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o nadzorcy sądowym (z wyłączeniem art. 42-46 PR)

***

Przeczytaj także:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Zakup nieruchomości od SYNDYKA

Izabela Rajczyk        03 października 2019        Komentarze (0)

Zakup nieruchomości od SYNDYKA - domZastanawiasz się, czy kupno mieszkania czy działki od syndyka w toku postępowanie upadłościowego jest bezpieczne? W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Kupujący nieruchomości coraz częściej szukają alternatywnych sposobów zakupu nieruchomości po atrakcyjnych cenach. Według mnie, jedną z takich form jest właśnie zakup nieruchomości od syndyka w toku prowadzonego przeze niego postępowania upadłościowego przedsiębiorcy lub osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Czy zatem zakup nieruchomości od syndyka jest bezpieczny?

Osobiście uważam, że tak. Należy natomiast zwrócić uwagę, czy sprzedaż nieruchomości następuje w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec przedsiębiorcy czy wobec konsumenta (tzw. upadłość konsumencka).

Ponieważ „sama umowa sprzedaży nieruchomości” niestety nie daje podstawy do wyeksmitowania zamieszkujących w niej właścicieli czy też innych osób. Jeśli mieszkańcy nie chcą wyprowadzić się „po dobroci” niestety będzie potrzebny nakaz eksmisji z klauzulą wykonalności.

Sytuacja będzie prostsza w sytuacji, gdy nieruchomość sprzedawana jest w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej. Przepisy regulujące upadłość konsumencką stanowią bowiem, że upadły może otrzymać środki na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych (z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy). Co oznacza, że nie powinno, i w większości przypadków nie ma problemu z opuszczeniem mieszkania przez upadłego.

Wobec tego, w mojej ocenie, bezpieczniej jest kupić nieruchomość w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta, bo operacja taka uchroni nas od komplikacji związanych z koniecznością opuszczenia lokalu przez poprzednich właścicieli.

A kto może kupić nieruchomość od syndyka?

W zasadzie każdy, wyłączenia dotyczą przede wszystkim syndyka i osób jemu najbliższych.

Ma to zabezpieczać przede wszystkim cel postępowania – to jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Jak wygląda procedura sprzedaży nieruchomości przez syndyka?

Syndyk może dokonać sprzedaż nieruchomości w formie sprzedaży z wolnej ręki bądź w formie przetargu. Zanim syndyk zaplanuje przetarg, powinien przygotować:

 • operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę w zakresie wyceny sprzedawanej nieruchomości;
 • uzyskać zgodę sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości. Zgodę sędzia komisarz wydaje w formie postanowienia, w którym zatwierdza warunki przetargu bądź zezwala syndykowi na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki (tryb w dużej mierze zależy od atrakcyjności sprzedawanej nieruchomości i realnej szansy jej sprzedaży);
 • w przypadku sprzedaży z wolnej ręki, przygotować ofertę sprzedaży oraz regulamin sprzedaży nieruchomości.

Zakup nieruchomości do syndyka VAT

Na samym końcu nie można nie wspomnieć o opodatkowaniu zakupu nieruchomości od syndyka podatkiem VAT. W tym zakresie przepisy podatkowe wydają się być całkiem jasne, ale mimo wszystko mogą stwarzać różnorakie problemy Tobie czy innym podatnikom.

W roku 2011 została wydana interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP4/443-262/11-2/PG), w której wyraźnie zostało napisane, że:

(…) w świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że sprzedaż przez syndyka budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który stanowi majątek prywatny Pana W. i jego żony, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na to, iż przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej.

Wynika to z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, iż podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W związku z tym przepisem nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług podatnik, który jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej.

A więc, jeśli nieruchomość, którą syndyk sprzedaje, nie była wcześniej wykorzystywana w firmie, wówczas obowiązek podatkowy w podatku VAT nie powstaje.

Jeśli będziesz miał wątpliwości co do sprzedaży nieruchomości przez syndyka, to zachęcam Cię do kontaktu ze mną.

***

Zobacz także artykuły:

Zdjęcie by Jesse Roberts

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Zmiany UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ w 2020 r.

Izabela Rajczyk        02 października 2019        Komentarze (0)

Kolejne zmiany prawa upadłościowego przed nami. We wrześniu 2019 r., prezydent podpisał nowelizację prawa upadłościowego, która wejdzie w życie w 2020 r.

Nowe, dosyć liberalne przepisy przewidują „rozwiązania, które pozwolą osobą fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wyjść z zadłużenia, odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikami”  – podkreśla MS w komunikacie.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność dłużnika to stan, w którym nie może on wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań np. nie ma środków na spłatę rat kredytowych.

Zobacz też koniecznie:

Jak wynika z danych MS, od zmiany przepisów upadłości konsumenckiej z 2016 r., ogłoszono w 2016 r. 4 tys. 447 upadłości konsumenckich, przy 8 tys. 694 złożonych wnioskach; w 2017 r. ogłoszono 5 tys. 470 upadłości konsumenckich, przy 11 tys. 120 złożonych wnioskach, zaś w 2018 r. ogłoszono 6 tys. 552 upadłości konsumenckie, przy 12 tys. 719 złożonych wnioskach.

Tymczasem – jak przekazano w komunikacie MS –

… w Kanadzie, porównywalnej z Polską pod względem liczby ludności, rocznie przeprowadza się ok. 130 tys. postępowań związanych z niewypłacalnością konsumentów, w USA – ponad 700 tys., we Francji – ok. 200 tys., w Anglii i Walii – ok. 90 tys., a w Niemczech – ok. 80 tys.

Dlatego ustawodawca w nowelizacji przewidział szereg zmian w zakresie własnie upadłości konsumenckiej, które wejdą w życie w 2020 r. Dziś krótko przedstawiam najważniejsze z nich:

 • możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) w uproszczonej procedurze czyli bez wyznaczenia sędziego komisarza;
 • rezygnacja z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Okoliczności te będą miały znaczenie dla ustalenia okresu trwania planu spłaty wierzycieli. Dotychczas plan taki może zostać ustalony na maksymalnie 36 miesięcy. Po nowelizacji będzie on trwał od 36 do 84 miesięcy.
 • ustawa przewiduje możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z minimalnym udziałem sądu – pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który ma przy tym czuwać nad wykonaniem zawartego układu – o ogłoszeniu upadłości będzie przede wszystkim decydować stan niewypłacalności;
  zobacz wpis: DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY – nowy zawód ?
 • wprowadzenie dla dłużnika nie będącego przedsiębiorcą możliwości złożenia propozycji szybkiej sprzedaży majątku w trybie tzw. przygotowanej licytacji;
 • ustawa przewiduję, iż zgłoszenie wierzytelności należy składać bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego, wykonującego funkcję syndyka;
 • wskazuję wprost, iż zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia;
 • wprowadza też zwiększenie ochrony byłych małżonków przed skutkami upadłości konsumenckiej;

***

Więcej poczytasz też tutaj: https://www.rp.pl/Konsumenci/305159984-Uproszczenia-w-upadlosci-konsumenckiej—rzad-przyjal-projekt-zmian-w-prawie.html

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Restrukturyzacja kredytu – jak zacząć ?

Izabela Rajczyk        24 września 2019        Komentarze (0)

Zawarcie umowy kredytowej nie powoduje, że trzeba jej przestrzegać wyłącznie na takich warunkach, jakie narzuca na klienta bank. Każdą umowę można zmienić po jej zawarciu, wystarczy odpowiednie uzasadnienie i trochę umiejętności negocjacyjnych.

Warto rozmawiać, gdyż od tego rozpoczyna się drogę do wyjścia z problemów, nie tylko finansowych.

Poczytaj o zmianach w upadłości konsumenckiej w 2019 roku: http://restrukturyzacja.biz/zmiany-w-upadlosci-konsumenckiej-2019-2020-r/

Restrukturyzacja kredytu to po prostu zmiana warunków spłaty podsiadanego zadłużenia. Takie rozwiązanie umożliwiają przepisy Prawa bankowego.

Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy – art. 75c. Ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Najłatwiej jest po prostu skontaktować się z bankiem i w rozmowie z doradcą klienta w siedzibie banku lub przez telefon dowiedzieć się, jakie rozwiązania przewiduje się na okoliczność restrukturyzacji. Nie każdy bank proponuje takie same sposoby na restrukturyzację. Duża część banków publikuje takie informacje wraz z formularzami wniosku o restrukturyzację do wypełnienia na swoich stronach internetowych.

Poniżej przedstawiam najczęściej stosowane przez banki metody restrukturyzacji zobowiązań.

Sposoby na restrukturyzację kredytu

W ramach restrukturyzacji można zwrócić się o:

– zmianę harmonogramu spłat
Rozłożenie zobowiązania na więcej rat, przez co maleje rata, ale wydłuża się czas spłaty, a także… rosną odsetki.
Oczywiście istnieje też możliwość skrócenia czasu kredytowania, co pozwala na oszczędność na odsetkach.

– przewalutowanie kredytu
Zmieniając walutę kredytu w którym jest małe oprocentowanie zyskujemy płacąc mniejsze odsetki. Przewalutowanie jest ryzykowne ze względu na możliwe skoki w wartości walut.

– odroczenie rat spłaty
Jest to po prostu czas w którym nie płaci się rat, jednak odsetki są cały czas naliczane.

– refinansowanie kredytu

Jest wiele instytucji, które udzielają pożyczek na spłatę zobowiązań, gdy bank odmawia restrukturyzacji istniejących kredytów. W przypadku posiadania kilku małych kredytów, może być warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, tj. zamienić małe zobowiązania w jedno, większe, na korzystniejszych warunkach.

Postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw

Rozwiązania proponowane w ramach restrukturyzacji kredytu mogą zostać zastosowane także w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Umowy kredytowe w takich przypadkach ulegają zamrożeniu. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego znacząco ograniczają możliwość wypowiedzenia kredytu w trakcie restrukturyzacji. Gdy środki z kredytu zostały przekazane dłużnikowi przed otwarciem postępowania, wypowiedzenie umowy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody rady wierzycieli.

Nie jest ona jednak wymagana w momencie gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika zobowiązań nieobjętych układem, albo inna sytuacja, którą przewiduje umowa kredytowa, a wynikła po dacie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, do umów, które są wypowiedziane przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego gdy bieg okresu wypowiedzenia upływa po otwarciu postępowania, a także kiedy umowę rozwiązuje się za porozumieniem stron.

Instytucje finansowe są przygotowane na zmienną sytuacją finansową i same proponują rozwiązania, które mają za zadanie ułatwienie spłaty kredytu. Banki, choć utożsamiane jako nieludzkie instytucje nastawione na zysk, mają interes w tym, by ich klienci spłacali swoje zobowiązania; do spełnienia tego celu łatwiej jest zmodyfikować warunki umowy, niż korzystać z usług firm windykacyjnych, czym generować dodatkowe koszty.

Warto pamiętać, by zwrócić się do banku o restrukturyzację kredytu, nie gdy sytuacja finansowa się pogorszyła, ale najszybciej jak tylko da się ją przewidzieć. Bank będzie bardziej skłonny do zmiany warunków, będąc postrzegany jako solidny, chętny do współpracy kredytobiorca, spłacający swoje zobowiązania na czas. Konsekwencje prawne wdrożonej restrukturyzacji mogą nadszarpnąć relację z bankiem, zbyt nonszalanckie podejście do relacji z bankiem może sprawić, że to właśnie dłużnik stanie się ofiarą poczucia bezpieczeństwa zbudowanego na przejściowej ochronie przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj także:
 1. RESTRUKTURYZACJA zamiast upadłości
 2. Restrukturyzacja oczami Banku część 1
 3. RESTRUKTURYZACJA oczami Banku – część 2

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

CO WOLNO UPADŁEMU w postępowaniu upadłościowym konsumenckim?

Izabela Rajczyk        05 września 2019        Komentarze (0)

Uprawnienia dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Doświadczenie zawodowe i praktyka doradcy restrukturyzacyjnego pokazuje, że osoby, które zgłaszają się do mojej kancelarii często dopiero po ogłoszeniu upadłości nabierają świadomości co do przebiegu postępowania upadłościowego.

W dzisiejszym artykule chciałabym przedstawić podstawowe uprawnienia, jakie dla upadłego przewidują przepisy prawa upadłościowego, dla usprawnienia współpracy dłużnika z syndykiem, a docelowo realizacji głównego założenia ustawodawcy, jakim jest wyjście z problemów finansowych. Zapraszam do lektury oraz do dzielenia się opiniami w komentarzach.

Kluczowe dla upadłego są uprawnienia związane z:

 • zarządzaniem majątkiem, który nie wchodzi do masy upadłości;
 • współpracą z syndykiem;
 • udziałem w likwidacji składników masy upadłości.

Nie wszystko na sprzedaż

Nie każdy przedmiot, który posiada osoba upadła będzie składnikiem masy upadłości, co znaczy, że syndyk nie będzie nim zarządzać, ani go likwidować.

Poza masą upadłości znajdują się w szczególności:

 • składniki wyłączone spod egzekucji na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego
 • w artykule 829 i 831 ustawy określony jest katalog wyłączeń spod zajęcia, są to głównie przedmioty niezbędne dla upadłego oraz jego domowników do prowadzenia bieżących spraw życia codziennego. Ustawa wymienia meble, pościel, ubrania, zapas żywności, narzędzia pracy i nauki, przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność upadłego lub członków jego rodziny, a także niektóre świadczenia pieniężne;
 • wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu.
 • zakres dopuszczalnego zajęcia określają przepisy prawa pracy;

Czy to na pewno należy do masy upadłości?

Upadłemu przysługuje prawo, by złożyć wniosek o ustalenie, czy przedmioty wchodzące w skład masy upadłości faktycznie do niej należą. Sędzia-komisarz ustala stan faktyczny – kiedy okaże się, że określony składnik masy upadłości nie wchodzi do masy upadłości, nie podlega sprzedaży i jeżeli został on przekazany syndykowi, ten powinien zwrócić przedmiot dłużnikowi.

Dłużnik może pomóc w sprzedaży majątku

Przepisy Prawa upadłościowego pozwalają dłużnikowi na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Treść przepisu wskazuje na konieczność pisemnego upoważnienia upadłego przez syndyka. Udzielenie takiego upoważnienia to nie to samo, co odzyskanie uprawnienia do zarządu tą częścią majątku. Sprzedaż przez dłużnika zachowuje skutki sprzedaży tak jak gdyby zrobił to syndyk, jako, że czynność ta jest dokonywana w jego imieniu.

 Udział upadłego w postępowaniu

Rola dłużnika nie kończy się w momencie wydania postanowienia o ogłoszenia upadłości. Upadły jest uczestnikiem postępowania upadłościowego, a to wiąże się z uprawnieniem do składania środków zaskarżenia, może ustosunkować się co do czynności dokonywanych przez syndyka. Upadły może mieć wgląd do akt postępowania, w szczególności do składanych sprawozdań syndyka z czynności i sprawozdań rachunkowych. Upadły może sprawdzić co syndyk zrobił w jego sprawie w okresie sprawozdawczym, a także sprawdzić co składa się na koszty prowadzonego postępowania upadłościowego. Upadły ma prawo do składania wniosków, takich jak:

 • ustalenie zakresu i czasu korzystania z zajmowanej przez niego nieruchomości,
 • ustalenie masy upadłości,
 • wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Czas i zakres korzystania z nieruchomości

Sędzia-komisarz, na wniosek upadłego może ustalić czas i zakres korzystania z nieruchomości, której upadły jest właścicielem, w której mieszka on sam oraz jego rodzina, a weszła w skład masy upadłości. Sędzia orzeka jak długo upadły może korzystać z nieruchomości oraz kto ma ponosić koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, kiedy jeszcze ją zajmuje upadły. Sędzia-komisarz może określić czas korzystania z nieruchomości poprzez wskazanie daty, do której upadły może zajmować nieruchomość lub wskazanie terminu, do którego upadły powinien opuścić nieruchomość. Takie zobowiązanie stanowi znaczne ułatwienie dla syndyka, gdyż daje pewność oferentom, że nieruchomość będzie dostępna a upadły opuści ją przed zawarciem umowy sprzedaży.

Innym interesującym aspektem jest zakres korzystania z nieruchomości przez upadłego, w szczególności zakres ponoszenia kosztów przez upadłego, jak na przykład media. W praktyce zdania są podzielone co do tego, jak kwalifikować taki koszt – czy jako zobowiązania masy upadłości, koszt postępowania czy powinny obciążać dłużnika. Określenie przez sędziego-komisarza ułatwia metodę postępowania. Istotnym jest jednak, że ustalenie zakresu i czasu korzystania z nieruchomości nie może dążyć do zwiększenia przysługujących mu uprawnień; nie może określać prawa do korzystania z nieruchomości po sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, a także nadawać prawa do podnajmu lub korzystania z nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Sędzia-komisarz orzeka w sprawie ustalenia zakresu i czasu korzystania z nieruchomości przez upadłego i jego rodzinę postanowieniem, na które nie przysługuje zażalenie.

 Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie lub dom jednorodzinny, który zamieszkuje dłużnik, a ten potrzebuje zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób pozostających na jego utrzymaniu, na wniosek upadłego, sędzia-komisarz może wydzielić część kwoty otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości i przekazać ją upadłemu na zaspokojenie tychże potrzeb. Bez wątpienia należy wykazać we wniosku konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych upadłego i jego rodziny.

Co do zasady wydziela się kwotę odpowiadającą wysokości czynszu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości od 12 do 24 miesięcy Jeżeli przeciętny miesięczny czynsz, np. w Poznaniu wynosi 1.500 złotych, ze sprzedaży nieruchomości można wydzielić kwotę od 18.000-24.000 złotych.

Określając kwotę wydzielenia, sędzia-komisarz bierze pod uwagę sytuację upadłego, jego zdolności zarobkowe, sytuację jego rodziny, uwzględniając miejsce pracy domowników, odległość od szkół, cenę sprzedaży domu czy mieszkania, oraz wysokość przeciętnego kosztu wynajmu.

Kwota wydzielana jest upadłemu jednorazowo, zaś sposób jej wydatkowania nie podlega kontroli sądu.

Jak widać, postępowanie upadłościowe nie wiąże się jedynie z utrudnieniami, ale też przysługują pewne uprawnienia. Postępowanie upadłościowe nie jest wyrokiem, a drogą do wyjścia z problemów finansowych i rozpoczęcia życia wolnego od zadłużeń. W realizacji tego celu pomagają działania ustawodawcy, zawarte w przepisach Prawa Upadłościowego.

W następnym wpisie poruszę temat obowiązków, które ma upadły wobec syndyka w ramach prowadzonego przez niego postępowania upadłościowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com

Wniosek o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne – spis dokumentów

Izabela Rajczyk        27 marca 2019        Komentarze (0)

Wniosek o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne - lista niezbędnych dokumentów

Aby otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne musisz złożyć w sądzie właściwy wniosek. Poniżej przedstawiam spis dokumentów, które należy przeanalizować i załączyć do takiego wniosku aby zostały spełnione przesłanki do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego,  powinien zawierać:

 1. propozycje układowe,
 2. wstępny plan restrukturyzacyjny,
 3. wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 4. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – należy wymienić prawa, objęte ruchomości, nieruchomości, należności oraz środki pieniężne zgromadzone w kasie
  i na rachunkach bankowych,
 5. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,
 6. wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu – należy w tym przypadku ująć zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli, w tym dostawców towarów i usług, kredytodawców, leasingodawców, pracowników, urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, itp.
 7. sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela,
 8. wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu,
 9. sumę wierzytelności spornych,
 10. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, zwanych dalej „systemem płatności” oraz „systemem rozrachunku papierów wartościowych”, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, zwany dalej „systemem interoperacyjnym”.

Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego należy również dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 1.000,00 zł,
 • dowód uiszczenia zaliczki na wydatki postępowania.

Zaliczka na wydatki postępowania restrukturyzacyjnego

Na mocy art. 230 pr. rest., dłużnik ma obowiązek uiścić zaliczkę na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego ogłoszonego przez Prezesa GUS. W przypadku nieuiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

Ponadto, zgodnie z art. 231 ust. 2 pr.rest. Sąd może żądać zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie przewyższającej sumę określoną w art. 230 pod rygorem umorzenia postępowania. Żądanie dodatkowej zaliczki nie wstrzymuje biegu postępowania. Kwota ta nie jest kwotą stałą i jest ustalana przez sędziego – komisarza osobno dla każdego postępowania.

W przypadku wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego sąd wydaje decyzje o otwarciu postępowania tylko i wyłącznie na podstawie załączonych dokumentów dlatego tak ważne jest ich skrupulatne i profesjonalne przygotowanie.

***

Zobacz kim jest nadzorca w postępowaniu restrukturyzacyjnym >>

***

Zdjęcie: Adeolu Eletu

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 516-157-093 e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.com